نویسنده = ������������ ��������
دولت مدرن در اندیشه هابز

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-18

10.2783.4999/QJPR.2002.1102.02

حسین علائی؛ جعفر براتی