نویسنده = ������������ ��������
تأثیر منازعات هویتی در جهان اسلام برانحراف بیداری اسلامی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 78-99

10.2783.4999/CSIW.2306.1260.1.28.4

زهره محمدی؛ ایوب نیکونهاد؛ حدیث باقری نیا


نهادینه نشدن احزاب در ایران و تاثیر آن بر آینده انتخابات

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 121-150

10.2783.4999/QJPR.2003.1106.05

زهره محمدی؛ محمد باوندپوری؛ محمد رحیم عیوضی