نویسنده = ���������� ����������������������
خصلت‌های جنگ نرم در عصر نوین

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 110-143

10.2783.4999/QJPR.2003.1106.065

سیدمحمدجواد قربی