کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: ابن تیمیه
سلفی گری از معنا تا برداشت‌های نادرست مبانی

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 173-155

10.2783.4999/QJPR.2003.1110.155

محمود علیپور گرجی؛ شادی شعبانی‌کیا