کلیدواژه‌ها = نظریه تصمیم‌گیری و شاخص‌‌های اقتصادی
علل اقتصاد سیاسی ایران در پذیرش قطعنامه 598

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 171-212

10.2783.4999/QJPR.2003.1109.104

مهدی محمدنیا؛ گلناز میرعالی