کلیدواژه‌ها = ایران
مبانی و اهمیت حکمرانی آب

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 69-85

10.2783.4999/QJPR.2102.1145.03

اردشیر رسائی؛ فاطمه بیاتانی


هویت ملی ایران و مدرنیته

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 49-72

10.2783.4999/QJPR.2003.1109.02

مجید عباس زاده مرزبالی؛ سید نصرالله حجازی


نهادینه نشدن احزاب در ایران و تاثیر آن بر آینده انتخابات

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 121-150

10.2783.4999/QJPR.2003.1106.05

زهره محمدی؛ محمد باوندپوری؛ محمد رحیم عیوضی


بررسی انتقادی موافقان فرا تجدد در ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 9-37

10.2783.4999/QJPR.2003.1110.111

علی شیرخانی؛ مهدی رحیمی


علل اقتصاد سیاسی ایران در پذیرش قطعنامه 598

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 171-212

10.2783.4999/QJPR.2003.1109.104

مهدی محمدنیا؛ گلناز میرعالی