کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: طالبان
نقش عادت‌واره‌های قوم پشتون در بازتولید قدرت طالبان

دوره 5، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 75-103

10.2783.4999/QJPR.2003.1113.103

علی باقری دولت آبادی؛ محمد باقری؛ علیرضا نایج