کلیدواژه‌ها = کلید واژگان: آیت ا... خامنه ای
امنیت فرهنگی از منظر آیت ا... خامنه ای

دوره 5، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 156-131

10.2783.4999/QJPR.2003.1115.105

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور