کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
تحلیل بحران‌های امنیتی خاورمیانه در افق 2035

دوره 10، شماره 3، آذر 1402، صفحه 123-145

10.27834/CSIW.2312.1320.3.30.6

محمدرضا محمدی؛ سید حمزه صفوی؛ علیرضا ثمودی