کلیدواژه‌ها = مسئولیت سیاسی-اجتماعی
نقش امانت‌داری در پیشرفت سیاسی- اجتماعی از منظر قرآن و روایات

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-12

10.2783.4999/QJPR.2011.1128.04

سیدکاظم سیدباقری؛ فاطمه ضیایی؛ معصومه ضیایی