بحران در کاربست مذهب به مثابه «صنعت فرهنگ» از سوی داعش

دوره 10، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-16

10.27834/CSIW.2310.1305.2.29.4

محمود علیپورگرجی؛ روح اله باقرآبادی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 7-8

10.2783.4999/QJPR.2002.1102.021

ناصر پورحسن


بررسی انتقادی موافقان فرا تجدد در ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 9-37

10.2783.4999/QJPR.2003.1110.111

علی شیرخانی؛ مهدی رحیمی


رابطه ولایت و جمهوریت در اندیشه آیت الله مصباح یزدی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 9-32

10.2783.4999/QJPR.2003.1101.001

علی شیرخانی؛ محمدرضا عبداله نسب