نقش عادت‌واره‌های قوم پشتون در بازتولید قدرت طالبان

دوره 5، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 75-103

10.2783.4999/QJPR.2003.1113.103

علی باقری دولت آبادی؛ محمد باقری؛ علیرضا نایج


تبیین سیاست خارجی ترکیه با تاکید بر نظریه جیمز روزنا (2017-2003)

دوره 4، شماره 3، دی 1396، صفحه 71-102

10.2783.4999/QJPR.2003.1108.084

حسین کریمی فرد؛ یونس افشاری؛ علی رحیمی


جایگاه شورای همکاری خلیج فارس در رویکرد عربستان سعودی در قبال ایران

دوره 5، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 105-129

10.2783.4999/QJPR.2003.1114.104

حسین پوراحمدی میبدی؛ یاسر قائمی؛ صابر قیاسی


مساله عدالت در آراء جان رالز و شهید بهشتی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 93-105

10.2783.4999/QJPR.2003.1105.054

مرتضی علویان؛ جمال مختاری