امنیت انرژی و نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 129-151

10.2783.4999/QJPR.2011.1101.016

ابوالقاسم طاهری؛ عبدالمجید سیفی


بررسی کیفی محتوای رابطه مردم به مثابه سوژه تاریخی و دولت جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 3، دی 1396، صفحه 171-209

10.2783.4999/QJPR.2003.1108.086

ابوالقضل ذوالفقاری؛ حسین صابر دمیرچی؛ قاسم مشکینی


دولت مدرن در اندیشه هابز

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-18

10.2783.4999/QJPR.2002.1102.02

حسین علائی؛ جعفر براتی


نظام سیاسی در نهج البلاغه

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-24

10.2783.4999/QJPR.2003.1107.03

عظیم اله نبی لو؛ نجف لک زایی


تحزب از منظر وبر

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-15

10.2783.4999/QJPR.1707.1038.02

مردان حیدری


نقش امانت‌داری در پیشرفت سیاسی- اجتماعی از منظر قرآن و روایات

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-12

10.2783.4999/QJPR.2011.1128.04

سیدکاظم سیدباقری؛ فاطمه ضیایی؛ معصومه ضیایی


فرهنگ سیاسی برآمده از جنبش‌های سیاسی و مدنی در خاورمیانه عربی پس از سال2011م

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-16

10.2783.4999/QJPR.1908.1092.01

کریم نوری؛ علیرضا موسوی‌زاده؛ حمید احمدی؛ ابوالقاسم طاهری


جریان قدرت در نظام سیاسی مبتنی بر نهج‌البلاغه

دوره 8، 20-21، فروردین 1400، صفحه 1-16

10.2783.4999/QJPR.2105.1168.06

عظیم اله نبی لو؛ نجف لک زایی