نقش مشارکت سیاسی در تقویت هویت ملی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 18-30

10.2783.4999/QJPR.2107.1175.06

مجید عباس زاده مرزبالی


مبانی و اهمیت حکمرانی آب

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 69-85

10.2783.4999/QJPR.2102.1145.03

اردشیر رسائی؛ فاطمه بیاتانی


تأثیر منازعات هویتی در جهان اسلام برانحراف بیداری اسلامی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 78-99

10.2783.4999/CSIW.2306.1260.1.28.4

زهره محمدی؛ ایوب نیکونهاد؛ حدیث باقری نیا