بررسی مقایسه ای رویکرد دولت های جمهوری اسلامی ایران پیرامون پرونده هسته ای (1397-1376 )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

بدون شک ‌پرونده هسته‌ای‌ ،مهمترین موضوع سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌اسلامی ایران درسه دهه ی گذشته است ‌که سیاست داخلی‌وخارجی‌آ ن هارا تحت تاثیر قرار داده ودر این میان بازیگران خارجی بویژه قدرت های بزرگ ‌درروند شکل‌گیری ‌وتبدیل بعد فنی- حقوقی‌آن به پرونده‌ای سیاسی- امنیتی،نقشی ‌بی‌بدیل واساسی داشته‌اند که تاکنون -آثاروپیامدهای گوناگونی ‌بدنبال‌داشته است‌ که کنکاش‌پیراموان روند شکل گیری وبررسی زوایای مختلف این پرونده ازاهمیت خاصی برخوردار می باشدومقاله‌ حاضربرآن‌است بااستفاده ازروش‌توصیفی تحلیلی وکاربست‌ نظریه‌گفتمان ‌به‌این‌سؤال‌اصلی پاسخ دهدکه ‌الگوی‌رفتاری ‌حاکم‌ بر‌سیاست ‌خارجی ‌دولت‌های ‌جمهوری‌اسلامی ایران‌درموضوع‌هسته‌ای‌کدامندوچه آثاروپیامدهایی بدنبال داشته است؟ یافته‌های ‌پژوهش ‌نشان ‌می‌دهد ایجاد مدیریت واحد درپرونده هسته‌ای(دردوره اول)، تبدیل‌موضوع‌ هسته‌ای ‌به‌ گفتمانی عمومی‌ومقابله ‌بازیاده‌خواهی‌ کشورهای‌غربی(دردوره‌دوم)،افشای چهره ایالات متحده‌ وکاهش سطح اعتماد عمومی به این کشور(دردوره سوم)مهمترین نقاط قوت وهم‌چنین ‌انفعال‌ دربرابر شورای ‌حکام ‌و تهدیدات ‌کشورهای غربی(دردوره اول)،سوءاستفاده کشورهای غربی ‌ازگفتمان احمدی نژاد(دردوره دوم)،گره‌زدن ‌مسائل‌اقتصادی ‌با پرونده هسته‌ای وتفسیرهای متفاوت ازبرجام (دردوره سوم)ازمهمترین نقاط ضعف‌دولت های‌جمهوری‌اسلامی‌ایران درپرونده هسته ای می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the Islamic Republic of Iran's governments approach to the nuclear case(1997-2018)

نویسندگان [English]

  • rahim piri 1
  • Alireza rezaei 2
1 University student
2 Associate Professor, Department of International Relations, Islamic Azad University, Hamadan Branch
چکیده [English]

The nuclear case has undoubtedly been the most important foreign policy issue of the Islamic republic of Iran's governments for the past three decades that has been influenced by domestic and foreign policy.Foreign actors,especially the great powers have played an essential role in the formation trend and turning its technical-legal dimension into a political-security case.So far, this has had various effects and consequences.Therefore,it is important to consider the formation trend from different angles.The present paper aims to answer the main questions by usingadescriptive-analytical approach and applying the discourse theory:whatisthe behavioral pattern of foreign policy of the governments of the Islamic Republic of Iran on nuclear issue and what are its effects and consequences?
The findings of research show that the establishment of unified management in the nuclear case,transforming the nuclear issue into the public discourse and countering avarice of the western countries,revelation the face of the United States and reducing public confidence in this country are the most important strengths,as well as passivity to the board of governors and threats of the western countries,the abuse of western countries from Ahmadinejad's discourse, linking economic issues with the nuclear case and different interpretations of joint comprehensive plan of action(JCPOA)are the major weaknesses of the Islamic republic of Iran's governments in the nuclear case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse
  • nuclear case
  • peacefulness
  • justice-oriented principlism
  • moderation