دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، مهر 1396، صفحه 9-201 
بررسی سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه

صفحه 125-146

رشید رکابیان؛ مهدی پادروند؛ داریوش هوشمند ننه کران