1. حقوق خصوصیِ عمومی پارادایم نوین ناشی از تغییر سیاست ها و گسترش کارویژه های دولت

محمد جواد حسینی

دوره 7، شماره 18 ، پاییز 1399

چکیده
  حقوق عمومی معاصر در روزگار دخالت روزافزون دولت در امور مختلف جامعه و تعیین سیاست های خرد و کلان از رهگذر قوانین و مقررات گوناگون زاده حکومت ها پررنگ تر از پیش گردیده و این امر کمرنگ شدن گستره حقوق خصوصی را به همراه داشته است تا جایی که به زعم بسیاری می توان سخن از ناپدیدی حقوق خصوصی زد و هر آنچه که تنظیم گر سلوک اجتماعی مردمان است را ...  بیشتر