به یاری خداوند متعال فصلنامه  تخصصی"سیاست پژوهی"  در تاریخ 1393/06/25موفق به اخذ مجوز انتشار به شماره ثبت 93/14951 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و  در ادامه رسالت علمی خود به دنبال اخذ رتبه علمی-پژوهشی از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد.  فصلنامه سیاست پژوهی از کلیه  استادان ، صاحبان قلم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارسال مقالات خود با رویکرد علمی-پژوهشی برای چاپ در فصلنامه دعوت به عمل می آورد.

       

 

  

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 12، بهار 1398، صفحه 1-186 

5. تحول مفهوم جهاد در میراث تصوف

صفحه 129-148

رضا خراسانی؛ سلمان زارعی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
۳۱۱X-۲۴۷۶