مدیر مسئول


دکتر محمود علیپور گرجی استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

علوم سیاسی

 • alipou_mg558yahoo.com

سردبیر


دکتر علی شیر خانی 1. دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

علوم سیاسی

 • shirkhaniqom-iau.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر مهدی محمدنیا استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

مطالعات استراتژیک

 • mahdi.mniayahoo.com
 • 09021002044

اعضای هیات تحریریه


دکتر ناصر پورحسن استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

علوم سیاسی

 • nasrprhsnyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبد المجید سیفی استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

روابط بین الملل

 • seifiabru.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد علی شیرخانی استاد-دانشگاه تهران

روابط بین الملل

 • shirkhniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر داود فیرحی دانشیار دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • feirahiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر جهانگیر کرمی دانشیار دانشگاه تهران

روابط بین الملل

 • jkaramiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نجف لکزایی دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 • najaf_lakzaeeyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور میراحمدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی (ره)

 • m_mirahmadisbu.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه


دکتر حسینعلی بیات استادیار

ادبیات فارسی

 • bayat_149yahoo.com

ویراستار انگلیسی


دکتر آرمان ذاکر استادیار

 • zakerarmanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رشید رکابیان استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمب بروجردی(ره)

علوم سیاسی

 • ra.recabiangmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهروز شریعتی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

علوم سیاسی

 • shariatimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد ساعی استاد روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات تهران

روابط بین الملل

 • -------yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن رضا آریایی راد استادیار علوم سیاسی دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی(ره)

جامعه شناسی سیاسی

 • hr_aryaeeradyahoo.com