اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود علیپور گرجی

علوم سیاسی استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

alipou_mg558yahoo.com

سردبیر

دکتر غلامرضا بهروز ی لک

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

blakbou.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر مهدی محمدنیا

مطالعات استراتژیک استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

mahdi.mniayahoo.com
09021002044

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد بخشایش اردستانی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ahm.bakhshayeshi_ardestaniiauctb.ac.ir

دکتر ناصر پورحسن

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

nasrprhsnyahoo.com

دکتر رشید رکابیان

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمب بروجردی(ره)

ra.recabiangmail.com

دکتر شهروز شریعتی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

shariatimodares.ac.ir

دکتر علی شیر خانی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

shirkhaniqom-iau.ac.ir

دکتر محمد علی شیرخانی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل-دانشگاه تهران

shirkhniut.ac.ir

دکتر سید محمد طباطبایی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

tabasm234yahoo.fr

دکتر جهانگیر کرمی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه تهران

jkaramiut.ac.ir