اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود علیپور گرجی

علوم سیاسی استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

alipou_mg558yahoo.com

سردبیر

دکتر علی شیر خانی

علوم سیاسی 1. دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

shirkhaniqom-iau.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر مهدی محمدنیا

مطالعات استراتژیک استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

mahdi.mniayahoo.com
09021002044

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر پورحسن

علوم سیاسی استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

nasrprhsnyahoo.com

دکتر عبد المجید سیفی

روابط بین الملل استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

seifiabru.ac.ir

دکتر محمد علی شیرخانی

روابط بین الملل استاد-دانشگاه تهران

shirkhniut.ac.ir

دکتر جهانگیر کرمی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه تهران

jkaramiut.ac.ir

دکتر نجف لکزایی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

najaf_lakzaeeyahoo.com

دکتر منصور میراحمدی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی (ره)

m_mirahmadisbu.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

دکتر حسینعلی بیات

ادبیات فارسی استادیار

bayat_149yahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر آرمان ذاکر

استادیار

zakerarmanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر رشید رکابیان

علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمب بروجردی(ره)

ra.recabiangmail.com

دکتر شهروز شریعتی

علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

shariatimodares.ac.ir

دکتر احمد ساعی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات تهران

-------yahoo.com