فصلنامه علمی تخصصی سیاست پژوهی (QJPR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله