فصلنامه علمی تخصصی سیاست پژوهی (QJPR) - واژه نامه اختصاصی