تحلیل راهبرد ایران و عربستان در قبال تحولات 2011 و تاثیر آن بر مناسبات میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل داانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

خاورمیانه در یک دهه اخیر به عنوان کانون بحران‌های مهم سیاسی و بین‌المللی اهمیت زیادی پیدا کرده است. هم‌چنین تحولات 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از تحولات بین‌الملل با درجه بالای تاثیر‌گذاری بر امنیت منطقه است که این موضوع با تاثیرگذاری در حوزه‌ای از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی همراه بوده است هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی جهت‌گیری ایران و عربستان در قبال تحولات 2011 سوریه، بحرین و یمن و تاثیر آن بر مناسبات میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس است. در واقع سوالی که در این‌جا مطرح است این است که رویکرد ایران و عربستان در قبال تحولات 2011، چه تأثیری بر رابطه‌ی ایران با شورای همکاری خلیج فارس داشته است؟ فرضیه‌ای که در مقاله حاضر مطرح شده این است که راهبرد متعارض ایران و عربستان در قبال تحولات منطقه، روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس را بیش از هر زمان دیگری تنزل داده است. در این مقاله راهبرد جدید عربستان مبنی بر امنیتی‌سازی ایران از سطح کنشگران دولتی به سطح نهادها بررسی می‌گردد. روشی که در این مقاله به کار رفته از نوع توصیفی_تحلیلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis of Iran and Saudi Arabia in the developments in 2011 and its impact on relations between Iran and the Persian Gulf Cooperation Council

نویسنده [English]

  • farzad rostami
iran,razi university
چکیده [English]

Middle east in the last decade as an important center of political and international crises has fond great importance, also 2011 developments in the middle East and North Africa are one of international developments whit a high degree of influence regional security that this issue associated whit effectiveness in the field of regional and international actors.
The purpose of this article check orientation of Iran and Saudi Arabia for developments in 2011, Syria ,Bahrain and Yemen and its impact on relations between Iran and the Persian Gulf Cooperation Council .In fact the question arises here it’s that Iran and Saudi approach toward developments what influence the events of 2012 could have between Iran and Persian Gulf Cooperation Council? The assumption this article is Iran and Saudi conflicting strategies towards regional developments, relations between Iran and the Persian Gulf Cooperation Council has reduced more than ever. In this article,we check the new strategy of the Saudi-based Iran’s securitization from state actors level to the level of institutions. The method used in this research is descriptive-analytic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Saudi Arabia
  • Persian Gulf Cooperation Council
  • Constructivist Security