خصلت های جنگ نرم در عصر نوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس پژوهش اندیشکده دانا

چکیده

رهیافت های قدرت با توجه به ماهیت کاربردی، منشاء، نوع ابزار، اهداف ترسیم شده و محیط راهبردی خویش بر بازتولید جنگ ها تاثیر مستقیمی دارند. رهیافت قدرت سخت بر بازتولید جنگ سخت، رهیافت قدرت نیمه سخت بر بازتولید جنگ نیمه سخت، رهیافت قدرت نرم بر بازتولید جنگ نرم، و رهیافت قدرت هوشمند بر بازتولید جنگ هوشمند تاثیر می گذارد. در همین راستا، این مقاله سعی دارد به بررسی تاثیر رهیافت های قدرت بر بازتولید جنگ ها بپردازد و به طور موردی، تاثیر رهیافت نرم افزاری قدرت بر جنگ نرم را از حیث مخاطب شناسی و خصلت های آن مورد مداقه قرار دهد. بر اساس تاثیر رهیافت نرم افزاری قدرت، خصلت هایی نظیر؛ خشونت پرهیزی، امنیتی سازی فضای سیاسی-اجتماعی، سازو کارهای فناوری نرم، اسطوره سازی، کنشگری قدرت های کوچک، بنیان گفتمانی، اقناع سازی، هویت سازی، الگوی رفتاری غیرمستقیم، فراگیری و چندبعدی بودن و غیره در جنگ نرم قابل مشاهده است. در عین حال، کارگزاران جنگ نرم مترصد مدیریت اذهان و قلوب هستند و به همین دلیل، آماج تهاجمات نرم آنها معمولاً مسئولین و کارگزاران نظام سیاسی، پایگاه اجتماعی دولت یعنی مردم، و نخبگان فکری و فرهنگی جامعه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of the soft war in modern times

چکیده [English]

Due to the nature of approaches applied, origin, type of instrument, objectives and its strategic environment have a direct impact on the reproduction of war. Hard power approach on the reproduction of hard, semi-hard approach on the reproduction of the semi-hard power, soft power approach on the reproduction of the software, and smart power approach to intelligent war affects reproduction. Therefore, this article intends to investigate the impact on the reproduction of the power of their approach and case approach to software impact of the war in terms of audience, and character will scrutinize it. The effects of soft power approach, such as the nature, nonviolence, social security and political space, technology, software mechanisms, myth-making, power small agency, based discourse, persuading, identity, indirect behavior, learning and Being multidimensional, and so the war is visible. At the same time, officials intend to manage the minds and hearts are soft war and why, invasions Software, they are usually officials and agents of the political system, the social status of the people, and the intellectual and cultural elite of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • war
  • soft power
  • Identity
  • persuading
  • nonviolence