کلیدواژه‌ها = جریان قدرت
جریان قدرت در نظام سیاسی مبتنی بر نهج البلاغه

دوره 8، 20-21، فروردین 1400

عظیم اله نبی لو؛ نجف لک زایی


نظام سیاسی در نهج البلاغه

دوره 6، شماره 14، مهر 1398، صفحه 1-24

عظیم اله نبی لو؛ نجف لک زایی