امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: نقش مرزبان اقتصادی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار بوده است. بر این اساس می‌توان به سیاست‌هایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور اشاره کرد. به‌طوری ‌که در عصر وابستگی متقابل دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیت‌های دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد؛ چراکه عدم توجه به مسائل یاد شده منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Security of the Islamic Republic of Iran (Case Study: The Role of Economic Borderline)

نویسنده [English]

  • Mohsen Azizi
PhD., Political Science and Political Economy, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to study the economic security of the Islamic Republic of Iran. The research method was descriptive-analytical and the results showed that the customs had a significant impact on all aspects of economic security. Accordingly, policies to strengthen the role of customs and improve the country's economic security can be mentioned. So that in the age of interdependence, the country's diplomatic apparatus must pay particular attention to economic tools in its diplomatic negotiations and activities; Because a lack of attention to these issues leads to a decline in the country's economic security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customs
  • Iran
  • Economics
  • Economic Security
  • Economic Policy
رفعتی، محمدرضا (۱۳۷۷). قاچاق کالا. بررسی‌های بازرگانی، شماره135، ص57-61.
رودری، سهیل؛ قاسمی، حمیدرضا (1396). نقش صادرات غیرنفتی در تحقق اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه ششم توسعه. تهران: دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی مجامع و شوراهای اتاق ایران، کمیسیون توسعه صادرات.
سلیمانی سدهی، مجتبی؛ میاندوآبچی، الناز (1397). لجستیک تجاری. تهران: چاپ و نشر.
سویزی، محسن؛ محمدی، فریبرز (1390). نقش سرمایه اجتماعی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری. سیاست‌گذاری، 2(3)، ص119-146.
سیف، الله مراد (1389). مفهوم‌شناسی امنیت اقتصادی. آفاق امنیت، 3(9)، ص7-35.
صیادزاده، علی؛ فرجام‌نیا، ایمان؛ حجاریان، عفیفه؛ طاهری، بهمن (1392). کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران. مطالعات راهبری، 6(60)، ص91-123.
طباطبایی، علی؛ ثابتی، عباس (1389). سازمان جهانی گمرک با رویکرد بررسی موانع پیش روی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این سازمان. مطالعات روابط بین‌الملل، 3(13)، ص125-166.
عزتی، مرتضی؛ دهقان، محمد‌علی (1387). امنیت اقتصادی در ایران. تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها.
قنبرلو، عبدالله (1397). تحلیل تبعات اقتصادی- امنیتی تحریم‌های هسته‌ای پیشابرجام در ایران. جستارهای سیاسی معاصر، 9(27)، ص139-163.
قورچیان، نادرقلی؛ کرباسیان، مسعود (1386). بررسی نظام مدیریت سازمان گمرک‌های جهان در قرن بیست و یکم به‌منظور ارائه مدل مناسب در کشور. پژوهشنامه اقتصادی، 7(2)، ص47-73.
ماندل، رابرت (1388). چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مرکز پژوهش‌های مجلس (1397). گزارش بودجه سال 1398. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
مصطفی‌نژاد، رسول (1388). ارزیابی امنیت اقتصادی و درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور.
معمارنژاد، عباس؛ شیری، بهزاد؛ کاخکی، حسن (1392). نظام گمرکی و ضرورت‌های تحول آن: مبانی، برنامه‌ها و اقدامات انجام‌ شده. سیاست‌های مالی و اقتصادی، 1(2)، ص121-142.
 
 
موسوی زنور، موسی (1393). رابطۀ امنیت ملی و تجارت بین‌الملل مطالعۀ موردی، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارت بین‌الملل. مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری عمومی، 5(14)، ص109-142.
نورمحمدی، خسرو (1383). بررسی قاچاق کالا و راهکارهای هدایت فعالیت‌های قاچاق به مسیرهای قانونی و رسمی. تهران. معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
وایلد، دیوید؛ هیویت، تام؛ جانسون، هیزل (1377). صنعتی شدن و توسعه. ترجمه طاهره قادری. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 
 
Afanasieva, V., Ivanov, L. & Yanushkevych, D. (2017). Modern Approaches to Risk Management and Their Use in Customs. Traektoriâ Nauki= Path of Science, 3(4).‏
Poirson, M.H. (1998). Economic security, private investment, and growth in developing countries. International Monetary Fund.
Swierczyńska, J. (2016). The reduction of barriers in customs as one of the measures taken by the customs service in the proces of ensuring security and safety of trade. Studia Ekonomiczne, 266, P.212-222.‏
UNCTAD. (2006). ICT Solvetions to Facilitate Trade at Border Crossings and in Ports. United Nations Conference Trade and Development, Expert Meeting on ICT Solutions to Facilitate Trade at Border Crossings and in Ports, Geneva, 16-18 October.
Wysokińska, Z. (2013). Transition To A Green Economy In The Context Of Selected European And Global Requirements For Sustainable Development. Comparative Economic Research,16(4), P.203-226.