اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود علیپور گرجی

علوم سیاسی استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

abru.ac.ir/profile/51
alipou_mg558yahoo.com
0000-0002-2356-0786

سردبیر

دکتر غلامرضا بهروز ی لک

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

kms.bou.ac.ir/professor/blak/
behroozlakgmail.com
0000-0001-8843-2294

دبیر تخصصی

دکتر مهدی محمدنیا

مطالعات استراتژیک استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

abru.ac.ir/profile/119
mahdi.mniayahoo.com
09021002044
0000-0002-0381-6756

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد بخشایش اردستانی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ahm.bakhshayeshi_ardestaniiauctb.ac.ir
0000-0003-0214-9565

h-index: 1  

دکتر ناصر پورحسن

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

abru.ac.ir/profile/55
nasrprhsnyahoo.com
0009-0001-7607-1740

دکتر غلامرضا تاج بخش

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی-دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی ره

abru.ac.ir/profile/74
tajbakhsh_gryahoo.com
0000-0002-1155-8857

h-index: 4  

دکتر رشید رکابیان

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمب بروجردی(ره)

abru.ac.ir/profile/123
ra.recabiangmail.com
0000-0003-4887-6434

دکتر شهروز شریعتی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

shariatimodares.ac.ir
0000-0002-5254-4849

h-index: 3  

دکتر علی شیر خانی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

shirkhaniqom-iau.ac.ir
0000-0003-2997-3116

h-index: 4  

دکتر سید محمد طباطبایی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

aris.atu.ac.ir/smtab
tabasm234yahoo.fr

محمد ستوده ارانی

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل و عضو هیات علمی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

kms.bou.ac.ir/professor/sotudeh/
m.sotode43gmail.com

محمدعلی میرعلی بیداخویدی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی ، عضو هبات علمی و مدرس انقلاب اسلامی ، جامعه المصطفی العالمیه

mohammadali_miralibidakhoveydimiu.ac.ir
0000-0002-1129-0141