فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

فصلنامه سیاست پژوهی جهان اسلام از تمامی اساتید، محققین و نویسندگان جهت ارسال مقاله بر اساس اهداف و راهبردهای این نشریه دعوت به عمل می آورد.

ارزیابی اولیه یک هفته و داوری مقاله ها کمتر از دو ماه خواهد بود.

 

آدرس سایت:

https://journals.abru.ac.ir/