داوران

نام داور وابستگی سازمانی
حسن رضا آریایی راد دکترای جامعه شناسی سیاسی و استاد مدعو دانشگاه
محسن آل غفور استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامرضا بهروزی لک استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران
ناصر پورحسن دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله بروجردی
غلامرضا تاج بخش دانشیار جامعه شناسی-دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی ره
روژان حسام قاضی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
مهدی ذوالفقاری دانشگاه لرستان
رشید رکابیان دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه ایت الله بروجردی
محمد علی رنجبر گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ع
محمد ستوده ارانی دانشیار روابط بین الملل و عضو هیات علمی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
عبدالمجید سیفی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله بروجردی
شهروز شریعتی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علیرضا شکیبایی دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی شیرخانی استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم
غلامرضا ضابط پور علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه نوشیروانی بابلسر
رحمت عباس تبار استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازنداران
محمدرضا عبداله نسب دکترای علوم سیاسی، دانشگاه فرهنگیان دانشگاه قم
مرتضی علویان دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
محمود علیپورگرجی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
سعید غلامرضایی گروه توسعه روستایی دانشگاه لرستان
عبدالوهاب فراتی استادیار پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی
حسین کریمی فرد دانشیار و عضو هیات علمی گروه سیاسی،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،،اهواز،ایران
مهدی محمدنیا استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله بروجردی
علیرضا ناییج دکتری روابط بین الملل
پیمان نمامیان استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک
رسول نوروزی فیروز عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی