داوران

نام داور وابستگی سازمانی
حسن رضا آریایی راد دکترای جامعه شناسی سیاسی و استاد مدعو دانشگاه
محسن آل غفور استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامرضا بهروزی لک استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران
ناصر پورحسن دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله بروجردی
ناصر پورحسن دانشیارگروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله بروجردی
روژان حسام قاضی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
رشید رکابیان دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه ایت الله بروجردی
عبدالمجید سیفی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله بروجردی
علیرضا شکیبایی دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی شیرخانی استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم
رحمت عباس تبار استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازنداران
محمدرضا عبداله نسب دکترای علوم سیاسی، دانشگاه فرهنگیان دانشگاه قم
مرتضی علویان دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
محمود علیپورگرجی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
عبدالوهاب فراتی استادیار پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی
حسین کریمی فرد دانشیار و عضو هیات علمی گروه سیاسی،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،،اهواز،ایران
مهدی محمدنیا استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله بروجردی