اهداف و چشم انداز

 این فصلنامه  بر اساس رویکرد اصلی«بحران شناسی سیاسی جهان اسلام» در حوزه‌های موضوعی زیر  منتشر می شود:
-    اندیشه سیاسی؛
-    سیاست منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای؛
-    جامعه شناسی سیاسی؛
-    راهبردها و راهکارهای سیاسی؛
-    آینده پژوهی سیاسی جهان اسلام؛
-    تمدن سازی در جهان اسلام.
در این راستا، فصلنامه سیاست‌پژوهی جهان اسلام براساس رویکرد بحران‌شناسی اهداف زیر را دنبال می کند:
   هدف اصلی: 
         -شناسایی و ارائه راه حل برای بحران‌های سیاسی جهان اسلام
  اهداف فرعی:
-    کمک به تولید و ارتقای مطالعات بحران شناسی سیاسی جهان اسلام و تبادل نظر؛
-    شناسایی بحرانهای سیاسی جهان اسلام در عرصه های مختلف؛
-    علت شناسی و ریشه یابی بحرانهای سیاسی جهان اسلام؛
-    ارائه راهبردها و راهکای حل بحرانهای سیاسی جهان اسلام؛
-    بررسی بحرانهای سیاسی تمدن سازی در جهان اسلام؛
-    ارائه و تعمیق آینده پژوهی بحرانهای سیاسی جهان اسلام؛
-    بستر سازی برای ارتباط و تبادل علمی اساتید و پژوهشگران مطالعات بحران شناسی سیاسی جهان اسلام.

امید است که با تولید محتوای علمی تخصصی در رابطه با جایگاه و نقش کشورهای اسلامی در تحولات سیاسی جهان بر اساس آخرین دستاوردهای علمی، منابع علمی مفیدی را در اختیار پژوهشگران، تصمیم‌سازان و مدیران اجرایی کشور قرار دهد.