اهداف و چشم انداز

فصلنامه  بحران پژوهی جهان اسلام مقالات خود را با رویکرد «بحران پژوهی» منتشر می کند،‌ لذا امیدوار است با بستر سازی برای ارتباط و تبادل علمی اساتید و پژوهشگران در حوزه بحران شناسی سیاسی جهان اسلام،‌ گامی کوچک در مسیر کمک به تولید و ارتقای دانش تئوریک پیرامون بحران پژوهی برداشته باشد. بر اساس رویکرد «بحرانپژوهی» این‌ نشریه دو هدف اصلی زیر را دنبال می‌کند:

۱- شناسایی و ریشه یابی بحران‌‌های سیاسی و امنیتی  کشورهای اسلامی؛

۲-ارائه راهبردها و راه‌کارهای مناسب حل بحران در کشورهای اسلامی

براساس رویکرد فوق، مقالات این نشریه در حوزه های زیر منتشر می‌شود:

-    مطالعه بحران‌های داخلی،  منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشورهای اسلامی؛
-    جامعه شناسی سیاسی بحران در کشورهای اسلامی؛
-    راهبردها و راهکارهای سیاسی حل بحران؛
-    آینده پژوهی سیاسی  بحران در کشورهای اسلامی؛

امید است با تولید محتوای علمی- پژوهشی در حوزه بحران شناسی کشورهای اسلامی، منابع علمی مفیدی در اختیار پژوهشگران، تصمیم‌سازان و مدیران اجرایی کشور قرار گیرد.