تماس با ما

شماره تماس دفتر فصلنامه :

۰۶۶-۴۲۴۶۸۳۲۰   داخلی ۳۵۳

مدیر داخلی:

۰۹۰۲۱۰۰۲۰۴۴  (دکتر مهدی محمدنیا )

از یک شنیه تا چهار شنبه ساعت   ۱۵-۱۳

دفتر فصلنامه سیاست پژوهی

ایمیل نشریه:

siyasatpajohi@gmail.com
 
 

 

 

 


CAPTCHA Image