راهنمای نویسندگان

فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:

1. فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)

2. فایل تعهد نامه و تعارض منافع. (برای دریافت کلیک کنید)

3. فایل مشخصات کامل نویسندگان

(ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال  فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است).

 

راهنمای نگارش مقاله

الف.مقالات ارسالی باید دارای ساختار یک مقاله علمی -پژوهشی بوده  و به ترتیب از عنوان، چکیده ، واژگان کلیدی ،مقدمه، روش تحقیق ، متن اصلی ، نتیجه گیری و فهرست منابع تشکیل شده باشد.

 

ب. مقاله باید حداکثر 6000 کلمه و در محیط  صفحه Word نگاشته شود.

ج. مقاله دارای چکیده فارسی و انگلیسی، هرکدام حداکثر تا 250 کلمه باشد. (شامل عنوان مقاله، نام و نام‌‌خانوادگی نویسنده، چکیده فارسی، واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آن‌ها)

د.مقاله دارای نام و نام‌خانوادگی نویسنده، رشته تحصیلی، محل کار و پست الکترونیکی مؤلف (مؤلفین) باشد.

ه. معادل لاتین اسامی و توضیح اصطلاحات تخصصی یا نامفهوم در پاورقی هر صفحه ذکر شود.

و. مقاله قبلاً نباید در جای دیگر چاپ شده باشد.

 

نحوه تنظیم منابع و مآخذ باید بدین صورت باشد:

 

  1. منابع و مآخذ فارسی

الف. کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ نشر). نام کتاب، محل انتشار، ناشر.

ب.کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف (تاریخ ترجمه). نام کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل انتشار، ناشر.

ج.مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ نشر). "عنوان مقاله". نام مجله سال چاپ (شماره چاپ): صفحات مقاله.

د. پایان نامه: نام خانوادگی، نام (تاریخ دفاع). عنوان پایان نامه، مقطع، نام دانشکده، نام دانشگاه.

ه. اینترنت: آدرس سایت مورد استفاده به طور کامل

 

  1. منابع و مآخذ لاتین

الف. کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ نشر). نام کتاب، محل انتشار، ناشر.

ب. مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ نشر). "عنوان مقاله". نام مجله سال چاپ (شماره چاپ): صفحات مقاله.

 

«چاپ مقاله در نشریه  تخصصی سیاست پژوهی جهان اسلام رایگان است و هیچگونه هزینه ای بابت فرایند ارزایابی و چاپ مقاله از نویسندگان محترم دریافت نمی شود.»