راهنمای نویسندگان

فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:

1. فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)

2. فایل تعهد نامه و تعارض منافع. (برای دریافت کلیک کنید)

3. فایل مشخصات کامل نویسندگان

4. فایل مشابهت یابی مقاله (لازم به ذکر است که مشابهت یابی باید کمتر از 15 درصد باشد)

(ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال  فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است).


راهنمای نگارش مقاله

الف. مقالات ارسالی باید دارای ساختار یک مقاله علمی -پژوهشی بوده و به ترتیب از عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، روش تحقیق، متن اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع تشکیل شده باشد.

ب. مقاله باید حداکثر ۸۰۰۰ کلمه و در محیط  صفحه Word   نگاشته شود (بدون در نظر گرفتن منابع)

ج.الگوی چکیده نویسی:

چکیده فارسی و انگلیسی حداکثر ۲۰۰ کلمه باشد و شامل مسأله + روش + فرضیه (حداکثر 4 سطر) + یافته‌ها (عمده چکیده) باشد. لطفا بعد از ذکر هر بخش به صورت مستقل داخل پارانتز مشخص شود: مثل (مسأله)؛ (روش)؛ (فرضیه)؛ (یافته ها)

واژگان کلیدی:

حداکثر ۵ کلمه باشد

د. مقاله دارای نام و نام‌خانوادگی نویسنده، رشته تحصیلی، محل کار و پست الکترونیکی مؤلف (مؤلفین) باشد.

ه. معادل لاتین اسامی و توضیح اصطلاحات تخصصی یا نامفهوم در پاورقی هر صفحه ذکر شود.

و. مقاله قبلاً نباید در جای دیگر چاپ شده باشد.


نحوه تنظیم منابع و مآخذ باید بدین صورت باشد:

1ـ منابع و مآخذ فارسی

الف. کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ نشر). نام کتاب. محل انتشار؛ ناشر.

ب. کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف. (تاریخ ترجمه). نام کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم، محل انتشار؛ ناشر.

ج. مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ نشر). عنوان مقاله. نام مجله، دوره(شماره)، صفحات مقاله.

د. پایان نامه: نام خانوادگی، نام. (تاریخ دفاع). عنوان پایان نامه، مقطع، نام دانشکده، نام دانشگاه.

ه. اینترنت: آدرس سایت مورد استفاده به طور کامل

2ـ منابع و مآخذ لاتین

الف. کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ نشر). نام کتاب. محل انتشار، ناشر.

ب. مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ نشر). عنوان مقاله. نام مجله، دوره(شماره)، صفحات مقاله.

نمونه منابع پایانی به دو بهش فارسی و انگلیسی

محمدنیا, مهدی, & پورحسن, ناصر. (1402). ارتش پاکستان و سیاست خارجی (مطالعه موردی: بحران کشمیر، بحران دیوراند و تروریسم). بحران پژوهی جهان اسلام, 10(4), 1-26.

Mohammad Nia, M., & Pourhassan, N. (2024). Pakistan Army and Foreign Policy (Case Study: Kashmir Crisis, Durand Crisis and Terrorism). Crisis Studies of the Islamic World, 10(4), 1-26{in Persiam}

نکته1: «مقالات تک نویسنده در اولویت داوری قرار خواهند گرفت.»

نکته 2: «نویسندگان محترمی که در تدوین آثار خود از مقالات این نشریه  نیز به عنوان منبع استفاده کنند در ارزیابی مقالات خود  از امتیاز بالاتری برخوردار خواهند بود.»


شیوه نامه نگارش مقالات

مقاله فقط از طریق نرم افزار Word و  به صورت زیر حروفچینی شود:

 • عنوان: B Zar 16 بلد
 • چکیده و کلید واژکان: B Zar 12
 • تیترها: B Zar 12 بلد شده
 • زیرتیترها:  B Zar 11 بلد شده
 • متن مقاله: B Zar 12
 • عناوین جدول‌ها و نمودارها:  B Lotus 10
 • منابع فارسی: B Lotus 11
 • منابع انگلیسی:  Times New Roman 10
 • یادداشت‌ها و کتابنامه:  B lotus 10 

ارجاع دهی به صورت درون متنی:

 • منابع فارسی: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: صفحه) / مانند: (سعیدی، ۱۴۰۲: 32)؛(saeedi, 2024: 32).
 • منابع لاتین: (نام خانوادگی، سال نشر: صفحه) مانند: (Zakaria, 2009:50)

  تبصره 1: از کاربرد کلمات همان، پیشین و ... در ارجاع دهی خودداری شود.

  تبصره 2: چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شود.