راهنمای نویسندگان

فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:

1. فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)

2. فایل تعهد نامه و تعارض منافع. (برای دریافت کلیک کنید)

3. فایل مشخصات کامل نویسندگان

4. فایل مشابهت یابی مقاله (لازم به ذکر است که مشابهت یابی باید کمتر از ده درصد باشد)

(ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال  فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است).


راهنمای نگارش مقاله

الف. مقالات ارسالی باید دارای ساختار یک مقاله علمی -پژوهشی بوده و به ترتیب از عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، روش تحقیق، متن اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع تشکیل شده باشد.

ب. مقاله باید حداکثر 6000 کلمه و در محیط  صفحه Word نگاشته شود (بدون در نظر گرفتن منابع)

ج. مقاله دارای چکیده فارسی و انگلیسی، هرکدام حداکثر تا 250 کلمه باشد. (شامل عنوان مقاله، نام و نام‌‌خانوادگی نویسنده، چکیده فارسی، واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آن‌ها)

د. مقاله دارای نام و نام‌خانوادگی نویسنده، رشته تحصیلی، محل کار و پست الکترونیکی مؤلف (مؤلفین) باشد.

ه. معادل لاتین اسامی و توضیح اصطلاحات تخصصی یا نامفهوم در پاورقی هر صفحه ذکر شود.

و. مقاله قبلاً نباید در جای دیگر چاپ شده باشد.


نحوه تنظیم منابع و مآخذ باید بدین صورت باشد:

1ـ منابع و مآخذ فارسی

الف. کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ نشر). نام کتاب. محل انتشار؛ ناشر.

ب. کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف. (تاریخ ترجمه). نام کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم، محل انتشار؛ ناشر.

ج. مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ نشر). عنوان مقاله. نام مجله، دوره(شماره)، صفحات مقاله.

د. پایان نامه: نام خانوادگی، نام. (تاریخ دفاع). عنوان پایان نامه، مقطع، نام دانشکده، نام دانشگاه.

ه. اینترنت: آدرس سایت مورد استفاده به طور کامل

2ـ منابع و مآخذ لاتین

الف. کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ نشر). نام کتاب. محل انتشار، ناشر.

ب. مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ نشر). عنوان مقاله. نام مجله، دوره(شماره)، صفحات مقاله.

نکته1: چاپ مقاله در نشریه  تخصصی سیاست پژوهی جهان اسلام رایگان است و هیچگونه هزینه‌ای بابت فرایند ارزایابی و چاپ مقاله از نویسندگان محترم دریافت نمی‌شود.»

نکته 2: نویسندگان محترمی که در تدوین آثار خود از مقالات این نشریه به عنوان منبع استفاده کنند در بحث ارزیابی مقالات ارسالی  از امتیاز بالاتری برخوردار خواهند بود.


شیوه نامه نگارش مقالات

مقاله فقط از طریق نرم افزار Word و  به صورت زیر حروفچینی شود:

 • عنوان: B Zar 16 بلد
 • چکیده و کلید واژکان: B Zar 12
 • تیترها: B Zar 12 بلد شده
 • زیرتیترها:  B Zar 11 بلد شده
 • متن مقاله: B Zar 12
 • عناوین جدول‌ها و نمودارها:  B Lotus 10
 • منابع فارسی: B Lotus 11
 • منابع انگلیسی:  Times New Roman 10
 • یادداشت‌ها و کتابنامه:  B lotus 10 

ارجاع دهی به صورت درون متنی:

 • منابع فارسی: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: صفحه) / مانند: (سعیدی، 1383: 32) (سعیدی،ج2، 383: 32).
 • منابع لاتین: (نام خانوادگی، سال نشر: صفحه) مانند: (Zakaria, 2009:50)

  تبصره 1: از کاربرد کلمات همان، پیشین و ... در ارجاع دهی خودداری شود.

  تبصره 2: چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شود.