اخبار و اعلانات

فراخوان مقاله

فصلنامه سیاست پژوهی جهان اسلام از تمامی اساتید، محققین و نویسندگان جهت ارسال مقاله بر اساس اهداف و راهبردهای این نشریه دعوت به عمل می آورد. ارزیابی اولیه یک هفته و داوری مقاله ها کمتر از دو ماه خواهد بود.   آدرس سایت: https://journals.abru.ac.ir/  

مطالعه بیشتر