انسجام قومی در استان سیستان و بلوچستان و رابطه آن با مشارکت سیاسی در انتخابات 1400 ریاست جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، جامعه شناسی سیاسی ، دانشکده فارابی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی انسجام قومی در استان سیستان و بلوچستان و رابطه آن با مشارکت سیاسی در انتخابات 1400 ریاست جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد هرچند رابطه مناسبی بین انسجام قومی جوانان این استان با مشارکت سیاسی در انتخابات 1400 ریاست جمهوری برقرار است، ولی این رابطه در حد متوسطی بوده و دیگر متغیرهای مداخله‌گر نیز با این مشارکت رابطه مؤثری دارند. به دلیل رابطه مثبت دو متغیر با افزایش انسجام قومی در استان می‌توان تا حدودی سطح مشارکت سیاسی را افزایش داد، به عبارتی تقویت احساس تعلق به قوم، تسهیل و تقویت ارتباطات بین فردی در جامعه، افزایش همبستگی خانوادگی و تقویت نظارت آن بر فرزندان تا حدودی می‌تواند سطوح مختلف مشارکت سیاسی (تمایل به مشارکت سیاسی، حمایت از فعالیت‌های سیاسی و انجام فعالیت‌های سیاسی) در انتخابات ریاست جمهوری در ایران را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethnic cohesion in Sistan and Baluchistan province and its relationship with political participation in the 2021 Iranian presidential elections

نویسنده [English]

  • Mahdi Bigdeloo
Assistant Professor, Political Sociology, Farabi College, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to study ethnic cohesion in Sistan and Baluchistan province and its relationship with political participation in the 2021 Iranian presidential elections. The research method was descriptive-analytical, and the results showed that although there is a good relationship between the province's youth cohesion and political participation in the 2021 presidential elections, this relationship is moderate and other interventional variables have an effective relationship with this partnership. Due to the positive relationship between the two variables and the increase in ethnic cohesion in the province, the level of political participation can be increased to some extent. In other words, strengthening the sense of belonging to the ethnicity, facilitating and strengthening interpersonal communication in society, increasing family solidarity, and strengthening their supervision over children can partially increase the level of political participation (A willingness to political participation, support for political activities and carry out political activities) in the presidential election in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sistan and Baluchistan
  • Presidential Elections
  • Political Participation
  • Ethnic Cohesion
ابراهیمی، شهروز؛ نجفی، داود؛ محموداوغلی، رضا؛ صادقی نقدعلی، زهرا (1392). رابطه شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان. راهبرد، 22(66)، ص263-284.
امام‌جمعه‌زاده، سید جواد؛ صادقی نقدعلی، زهرا؛ رهبرقاضی، محمودرضا؛ نوعی باغبان، سیدمرتضی (1392)، بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای و انسجام اجتماعی (مطالعه موردی جوانان شهر تبریز). مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، 1(4)، ص9-31.
امینی، علی اکبر؛ خسروی، محمدعلی (1389). تأثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان. مطالعات سیاسی، 2(7)، ص127-142.
پناهی، محمّدحسین ( 1379). بررسی زمینه‏ها و اهداف انقلاب اسلامی بر اساس شعارهای انقلاب. نامه علوم اجتماعی، 7(11-12)، ص84-63.
چلبی، مسعود (1372). وفاق اجتماعی. نامه علوم اجتماعی، شماره1184.
خداوردی، علی (1384). مشارکت عمومی و همبستگی ملی. تهران: انتشارات سازمان عقیدتی - سیاسی نیروی انتظامی، معاونت سیاسی.
راش، مایکل (1383). جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری. تهران: سمت.
رهبر، عباسعلی؛ اسلامی، روح اله؛ ذوالفقاریان، فاطمه (1390). امکان‌های جهان زیستی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی. راهبرد، 20(60)، ص81-112.
روحانی، حسن (1384). همبستگی ملی و مشارکت. راهبرد، 32.
ساروخانی، باقر (1375). دایره المعارف علوم اجتماعی. تهران: موسسه کیهان.
سعیدی، محمدرضا (1382). درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان­های غیردولتی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
شعبانی، محمّدرضا (1380). نقش مشارکت مردم در مدیریت بحران. پایان‏نامه دکتری. دانشکده فرماندهی و ستاد پاسداران.
صدیقی، بهرنگ؛ ملکمیان، لینا؛ اجاقی ازبری، مهدی (1390). تأثیر بررسی اعتماد سیاسی بر مشارکت سیاسی (مورد دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 88 -89). پژوهش اجتماعی، 4(11)، ص171-188.
طالب، مهدی (1375). مسائل و موانع جامعه شناختی توسعه روستایی در ایران. نامه علوم اجتماعی، شماره 7.
طیبی‌نیا، موسی؛ نقدی، اسداله (1391). بررسی مشارکت سیاسی دانش‌آموزان و عوامل مرتبط با آن. مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 3(7)، ص57-80.
عطارزاده، مجتبی (1385). بسیج ترجمان آرمان‌های دفاعی امام خمینی در پاسداشت امنیت ملی. در: مجموعه مقالات علمی کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و 8000 شهید استان همدان، دانشگاه بوعلی سینا.
علیخانی، علی‏اکبر (1377). مشارکت سیاسی. تهران: سفیر.
غلامی، محمد؛ حیاتی، عقیل (1392). بررسی تأثیر هویت کالبدی بر انسجام اجتماعی مطالعه موردی؛ محله اوین شهر تهران. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 13(3)، ص131-150.
فرهادی، مرتضی (1372). فرهنگ یاریگری در ایران. تهران: مرکز نشر دانشگاه.
کائوتری، هوئین؛ و دیگران (1379). مشارکت در توسعه، ترجمه هادی غبرائی و داود طبائی. تهران: روش.
کلانتری، عبدالحسین؛ فرهادی، محمد (1385). رادیو جماعتی و انسجام اجتماعی. انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره6، ص111- 133.
گل شیری اصفهانی، زهرا؛ خادمی، حسین؛ صدیقی، رضا؛ تازه، مهدی (1388). تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان: مطالعه موردی بخش گندمان، شهرستان بروجن. روستا و توسعه، 12(1)، ص147-167.
گلابی، فاطمه؛ حاجیلو، فتانه (1391). تاثیرخانواده بر مشارکت سیاسی زنان. زن و جامعه، 3(3)، ص31-55.
گلپرور، مجید؛ خواجه حسنی، محمدامین (1390). افزایش مشارکت سیاسی با استفاده از مدل پشتیبانی تصمیم‌گیری. تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره9، ص203-212.
گیدنز، آنتونی (1378). راه سوم بازسازی سوسیال دموکراسی. ترجمه منوچهر صبوری کاشانی. تهران: انتشارات تیراژه.
لک‌زایی، نجف؛ مقیمی، غلامحسن (1390). نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه امام خمینی. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 1(19)، ص1-28.
محرابی، علیرضا (1387). مبانی و مؤلفه‌های انسجام ملی. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
محسنی تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم. تهران: انتشارات آن.
مسعودنیا، حسن؛ محمدی‌فر، نجات؛ مرادی، گلمراد؛ فروغی، عاطفه (1391). بررسی عوامل اجتماعی- روان‌شناختی موثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان). جامعه شناسی کاربردی، 23(48)، ص103-124.
مصفّا، نسرین (1375). مشارکت سیاسی زنان در ایران. تهران: وزارت امور خارجه.
نظری، سید غنی؛ بشیری گیوی، حسین؛ جنتی، سعید (1392). بررسی تاثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 6(1)، ص137-146.
نوابخش، مهرداد؛ فیروزآبادی، آمنه (1391). انسجام اجتماعی شهری و عوامل مرتبط بر آن در شهر کرمانشاه. مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 2(59)، ص33-58.
نوابخش، مهرداد؛ نظری، جواد؛ ایدر، نبی‌الله (1388). تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر انسجام اجتماعی در بین روستاییان. علوم اجتماعی، 3(7)، ص1-20.
نیازی، محسن (1390). تبیین رابطة سطح تحصیلات و میزان انسجام ملی و اجتماعی شهروندان. مطالعات ملی، 12(4)، ص31-50.
ولی‌پور زرومی، سیدحسین (1383). گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 
 
 
Bergström, L. (2006). Political participation: A qualitative study of citizens in Hong Kong. Karlstad University. ‏
Broadwell, W. (2006). Political participation, Gergia Perimeter Colle rockdale. Newton Campus. Available at:
Liu, A. (2001). Political participation and dissatisfaction with democracy: A comparative study of new and stable democracies. Available at:
Mehrotra, A. (2005). Genderand Legislation in America and Caribbean. Available at:
 www. researchmethods. org/pol/Parti-new-dem. Pdf