تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حسن روحانی از منظر نظریه پیوستگی جیمز روزنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

در پژوهش حاضر، مفهوم تعامل سازنده و موثر با جهان به صورت عام و ارتباط آن گفتمان اعتدال‌گرایی در عرصه سیاست خارجی دولت حسن روحانی به صورت خاص مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به دلیل برجستگی و حاکم شدن گفتمان اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی دولت یازدهم، به نظر می‌رسد نظریه پیوستگی جیمز روزنا به دلیل اهمیتی که برای عامل محیط بین‌المللی و عامل فرد (اندیشه‌ها و شخصیت حسن روحانی) قائل است، ارتباط بیشتری با عنوان این پژوهش دارد. بر این اساس سعی شده است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد اینترنتی گفتمان اعتدال‌گرایی در دوره حسن روحانی و دلیل حاکم شدن آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرار گیرد. نویسندگان معتقد هستند شرایطی از جمله تحریم‌های شدید اتخاذشده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، امنیتی شدن ایران در عرصه روابط بین‌الملل، کاهش روابط با همسایگان، متمرکز شدن سیاست نگاه ایران به شرق و چند کشور آمریکای لاتین و ... در دوره احمدی‌نژاد و در نهایت اندیشه‌ها، شعارها و شخصیت ویژه حسن روحانی به حاکم شدن گفتمان اعتدال‌گرایی بر سیاست خارجی ایران منجر گردید. در واقع، سیاست خارجی اعتدال گرا به دنبال نمایش چهره مطلوب از ایران در عرصه بین‌المللی است تا از این طریق بتواند منافع ملی کشور را تسهیل و فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the foreign policy of the Islamic Republic of Iran Hassan Rohani From the perspective of continuum theory of James N. Rosenau

چکیده [English]

In this study, the concept of constructive and effective interaction with the world in general and its relationship moderation in foreign policy discourse Hassan Rouhani to be specifically examined. Because of the prominence and the rule of moderation in foreign policy discourse XI, James Rosenau continuity theory appears to be that because of the importance of international environmental and individual factors (ideas and personality Hassan Rohani ) is attached, As this is more relevant research. Accordingly, we have tried to use the analytical method and the use of library and store documents in the discourse of moderation and spiritual faith because of its domination of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran is considered. The authors believe that conditions such as severe sanctions adopted by the UN Security Council, Iran's security in international relations, reducing relations with neighboring countries, focusing on East and several countries in Latin American politics and Iran during Ahmadinejad and the ideas, slogans and special characters Hassan Rohani, Iran's foreign policy led to the dominant discourse moderation. In fact, foreign policy moderate to display a favorable image of the country internationally, so that would facilitate and provide the national interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign policy
  • moderate
  • constructive engagement
  • confidence
  • stressor