حقوق خصوصیِ عمومی پارادایم نوین ناشی از تغییر سیاست ها و گسترش کارویژه های دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس فارابی) و حقوق دادرسی اداری دانشگاه پیام نور

چکیده

حقوق عمومی معاصر در روزگار دخالت روزافزون دولت در امور مختلف جامعه و تعیین سیاست های خرد و کلان از رهگذر قوانین و مقررات گوناگون زاده حکومت ها پررنگ تر از پیش گردیده و این امر کمرنگ شدن گستره حقوق خصوصی را به همراه داشته است تا جایی که به زعم بسیاری می توان سخن از ناپدیدی حقوق خصوصی زد و هر آنچه که تنظیم گر سلوک اجتماعی مردمان است را زاده حقوق عمومی دانست، چرا که دولت پایه گذار این قواعد حتی در جزئی ترین مسائل خصوصی اشخاص است. عبور از لیبرالیسم اقتصادی و دولت های لیبرال و پیدایی دولت های رفاهی و تنظیمی سبب گسترش قوانین دولتی و گسترش حقوق عمومی شده است. فرض این مقاله بر این اصل استوار است که گستردگی تنظیم گری دولت در عرصه قواعد مربوط به حقوق خصوصی و گسترش قانون گذاری در ساحت آن، سبب فزونی دامنه حقوق عمومی گردیده است تا جایی که می توان سخن از پارادایم نوظهوری تحت عنوان «حقوق خصوصی عمومی» زد. حقوق خصوصی ای که تمامی قواعد آن زاده نهادهای حکومت و کنشگران عرصه حقوق عمومی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public private law The new paradigm resulting from policy change and the expansion of government functions

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Hosseini
Master of publicand law administrative procedures law
چکیده [English]

Public law has become more prominent in the days of the government's increasing involvement in affairs of society and the determination of micro and macro policies through various laws and regulations born of governments, this has led to a decline in the scope of private law. the disappearance of private law can be attributed to the social rights of the people, because the government is the founder of these rules, even in the smallest private matters of individuals. The transition from economic liberalism and liberal governments to the emergence of welfare and regulatory governments has led to the expansion of state laws and the expansion of public law. The premise of this article is based on the principle that the extent of government regulation in the area of private law and the expansion of legislation in its field has led to an increase in the scope of public law,we can speak of an emerging paradigm called "public private law." Private law, all rules of which are born of government institutions and actors in the field of public law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Law
  • Private Law
  • Public Private Law
  • Generalization of Private Law
  • Welfare Government