تبیین تاثیرات عوامل ژئوپلیتیک در نفوذ گروه های ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه (مطالعه موردی:حزب الله لبنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیر گروه جغرافیا

چکیده

ژئوپلیتیک به لحاظ کارکردی در طول یکصد سال اخیر با دگرگونی های گسترده ای همراه بوده است و همواره یک رابطه ای پیچیده میان مجموعه عوامل جغرافیایی و پدیده های سیاسی برقرار بوده است . از طرفی قدرت های منطقه ای همواره به منظور افزایش نفوذ خود در مناطق ژئوپلیتیکی و هژمونی نیروهای بیگانه در طی دهه های اخیر به تاسیس و حمایت از نیروهای وابسته ایدئولوژیک در مناطق مختلف جهان پرداخته اند . حزب الله لبنان نیز یکی از گروه های ایدئولوژیک مورد حمایت ایران است که در طی سال های اخیر نقش های بسیار زیادی در افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه ایفا کرده است . در این میان از جمله مهمترین عوامل در نفوذ گروه حزب الله لبنان در منطقه خاورمیانه ، عوامل ژئوپلیتیک بوده است . در این راستا تحقیق حاضر نیز با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به تبیین تاثیرات عوامل ژئوپلیتیک در نفوذ گروه حزب الله لبنان در منطقه خاورمیانه پرداخته است . جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارشناسان و صاحب نظران حوزه های جغرافیای سیاسی و علوم سیاسی تشکیل می دهند و در این زمینه به منظور تجزیه و تحلیل و اولویت بندی تاثیرات هر یک از عوامل ژئوپلیتیک در نفوذ گروه حزب الله خاورمیانه از الگوریتم تاپسیس استفاده شده است . نتایج نشان داد عوامل فرامرزی ، موقعیت همسایگی و موقعیت استراتژیکی از جمله مهمترین عوامل اثر گذار بر افزایش نفوذ حزب الله لبنان در منطقه خاورمیانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Specifying the geopolitical factors leading to the influence of ideological Groups in the Middle East (case study: Hezbollah Lebanon)

نویسندگان [English]

  • javad hamidi ravari
  • farhad hamze
Director of Geography Department
چکیده [English]

Geopolitics has undergone extensive changes over the last hundred years, and there has always been a complex relationship between a set of geographical factors and political phenomena. On the other hand, regional powers have always established and supported ideologically affiliated forces in different parts of the world in recent decades in order to increase their influence in the geopolitical and hegemonic regions. Lebanon's Hezbollah is also an Iranian-backed ideological group that has played a major role in increasing the Islamic Republic of Iran's regional power and influence in the Middle East in recent years. Among these, geopolitical factors have been among the most important factors in the influence of the Lebanese Hezbollah group in the Middle East. In this regard, the present study uses descriptive-analytical and applied methods to explain the effects of geopolitical factors on the influence of the Lebanese Hezbollah group in the Middle East. The statistical population of the present study consists of all experts and experts in the fields of political geography and political science. In this regard, in order to analyze and prioritize the effects of each geopolitical factor on the influence of Hezbollah in the Middle East, TOPSIS algorithm has been used. . The results showed that cross-border factors, neighborhood position and strategic position are among the most important factors influencing the increase of Lebanese Hezbollah influence in the Middle East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • ideological groups
  • Middle East
  • Hezbollah in Lebanon