تحلیلی بر مؤلفه‌های هویت ایرانی و روند‌های سه دهه آینده آن( 1425-1395)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشگاه شاهد

چکیده

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮﻳﺖ ایرانی، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﻏﻨﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ،ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺭﺷﺘﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼقه ﭘﮋﻭﻫش‌گران ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻋﻠﻤﻰ (ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ،ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻰ، ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻰ) ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﮋﻭﻫش‌گران ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻮﻳﺖ ایرانی ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻭ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻃﻲ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. لذا هویت ایرانی یکی از مباحث مهم و برجسته در جامعه محسوب می شود و دارای بیشترین اهمیت و ضرورت به لحاظ وحدت و انسجام ملی است. با این توضیح مقاله ما، برآن است تا اجزای سازنده این هویت را شناسایی و با بهره‌گیری از تکنیک‌ آینده‌پژوهی و با تاکید بر روش سناریونویسی، با عطف به روندهای تاثیرگذار بر هویت ایرانی در چهار دهه گذشته (1395-1357)،سناریوهای احتمالی هویت ایرانی در سه دهه آینده (1425-1395) ترسیم کند. روش‌گردآوری داده‌ها،کتابخانه‌ای و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی همراه با روش سناریو‌نویسی است. احتمالاً هویت ایرانی در سه دهه آینده (1425-1395) با سناریو ‌های زیر 1-گسترش همگرایی هویت ایرانی- اسلامی و افزایش تقابل با روندهای خارجی 2-گسترش همگرایی هویت ایرانی –اسلامی پذیرش مشروط همراه با رویکردی انتقادی نسبت به گسترش روندهای خارجی3- استحاله هویت ایرانی ناشی از تجددگرایی و رویکرد نامتعادل به روندهای داخلی و گسترش روندهای خارجی 4- کثرت‌گرایی قومیتی در هویت ایرانی ناشی از وضعیت نامطلوب روندهای داخلی وگسترش روندهای خارجی مواجه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Components of Iranian Identity and Its Trends for the Next Three Decades (1425-1395)

نویسندگان [English]

  • homa rashidi 1
  • zohreh mohammadi 1
  • mohammad rahim eivazi 2
1 Imam Khomeini International University
2 Shahed University
چکیده [English]

Therefore, Iranian identity is one of the most important and prominent issues in society and has the greatest importance and necessity in terms of national unity and cohesion. With this explanation of our article, it is necessary to identify the components of this identity and by using the technique of future research, and by emphasizing the scenario writing method, with reference to the trends affecting the Iranian identity in the last four decades (2016-17). Draw possible scenarios of Iranian identity in the next three decades (1425-1395). Data collection, library and descriptive-analytical research methods are combined with scenario writing methods. Probably Iranian identity in the next three decades (1425-1395) with the following scenarios: 1- Expanding the convergence of Iranian-Islamic identity and increasing confrontation with foreign trends 2- Extending the convergence of Iranian-Islamic identity Conditional acceptance with a critical approach to expanding foreign trends 3 - Transformation of Iranian identity due to modernism and unbalanced approach to domestic trends and expansion of foreign trends 4- Ethnic pluralism in Iranian identity due to the unfavorable situation of domestic trends and the expansion of foreign trends will face.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Component
  • Iranian Identity
  • Process
  • Futurism