تحزب از منظر وبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تحزب از منظر وبر است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که از نظر وبر تحزب برآیند غیرشخصی شدن امور در عرصه رقابت برای کسب قدرت می‌باشد که پیش‌شرط آن الگوی کنش اجتماعی عقلانی معطوف به هدف و با توجه به توضیحات قبلی، الگوی کنش اجتماعی عقلانی معطوف به ارزش فعالان حزبی است. دیگر الگوهای کنش سنّتی و احساسی نمی‌توانند مبنای تحقق تحزب و فعالیت حزبی باشند. به عبارت دیگر، جهت شکل‌گیری مناسب تحزب، کنش عقلانی معطوف به هدف باید جایگزین کنش سنّتی و نیز کنش عقلانی معطوف به ارزش باید جایگزین کنش احساسی شود. در شرایطی که الگوی کنش فعالان حزبی سنتی و احساسی باشد، این پدیده با چالش‌هایی مواجه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Party from the View of Weber

نویسنده [English]

  • Mardan Heidari
Ph.D., Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review political parties from the view of Weber. The method of study is descriptive-analytic and the results showed that from the perspective of Weber, political party is the result of impersonalizing affairs in the realm of competition to gain power, which requires the social action model of purpose rationality and, with respect to previous explanations, the social action model of value rationality among party activists. Other models of traditional and affective social action can not substantiate political parties and their related activities. In other words, in order to form proper political parties, purpose rationality action should replace traditional action and value rationality action should replace affective action. As long as the action model among party activists is traditional and affective, this phenomenon faces some challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weber
  • Party
  • Power
  • Political Parties
آشتیانی، منوچهر (1378). مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی، اسلام و تحزب. دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور. تهران: انتشارات همشهری. ج1.
اطاعت، جواد (1378). مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی، اسلام و تحزب. دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور. تهران: انتشارات همشهری، ج1.
تنهایی، ابوالحسن (1383). درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی. مشهد: نشر مرندیز.
خلاصه مقالات همایش تحزب و توسعه سیاسی (1377). تهران: انتشارات همشهری.
دوورژه، موریس (1349). جامعه‌شناسی سیاسی. ترجمه ابوالفضل قاضی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دوورژه، موریس (1354). اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
ریتزر، جرج (1389). مبانی نظریه جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن. ترجمه شهناز مسمی پرست. تهران: نشر ثالث.
عبادیان، محمود (1378). مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی، اسلام و تحزب. دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور. تهران: انتشارات همشهری، ج1.
فرشادگهر، ناصر (1378). مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی، اسلام و تحزب. دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور. تهران: انتشارات همشهری، ج1.
فوکو، میشل (1390). اراده به دانستن. ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشر نی
کوزر، لوئیس (1393). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر علمی.
گرامشی، آنتونیو (1377). دولت و جامعه مدنی. ترجمه عباس میلانی. تهران: انتشارات جاجرمی.
محمدی‌نژاد، حسن (1355). احزاب سیاسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
میخلز، روبرت (1381). جامعه‌شناسی احزاب سیاسی (مطالعه موردی گرایش‌های الیگارشی در دموکراسی). ترجمه احمد نقیب‌زاده. تهران: انتشارات قومی.
وبر، ماکس (1374). اقتصاد و جامعه. ترجمه مصطفی عمادزاده، مهرداد ترابی‌نژاد، عباس منوچهری. تهران: نشر مولی.
وینر، مایرون (1350). نوسازی جامعه. ترجمه رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای. تهران: موسسه انتشارات فرانکلین.
هانتینگتون، ساموئل (1380). موج سوم دموکراسی. ترجمه احمد شهسا. تهران: انتشارات روزنه.
 
 Almond, G.& Verba, S. (1963). The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton Press.
Althusser, L. (2006). Politics and History: Montesquieu, Rousseau. Hegel and Marx. Trans.‏
Butler, D. & Stokes, D.E. (1974). Political Change in Britain: The Evolution of Electoral Choice. 2d Ed. Macmillan.‏
Epstein, L.D. (1980). Political parties in Western democracies. Transaction Publishers.‏
Kirchheimer O. (1966). transformation of western European party systems، Princeton university press.