بررسی تاثیرات رنسانس و رفرماسیون بر اندیشه دکتر علی شریعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات رنسانس و رفرماسیون بر اندیشه دکتر علی شریعتی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که شریعتی اسلامی را می‌خواست که با جهان مدرن امروزی در ارتباط باشد و به ‌کار آباد کردن دنیای مؤمنان بیاید؛ به عبارتی شریعتی درصدد بود رنگ ارتجاع، عقب‌ماندگی و جهل را از اندیشه دینی پاک کند. روش او «تصفیه و استخراج منابع فرهنگی» بود. وی در رنسانس و پروتستانیسم اسلامی، اولاً با بازگشت به سرچشمه‌ها و ثانیاً با زمینی و دنیایی کردن اغراض دینی و الگوهای رفتاری، آنها را در دسترس عموم مردم جامعه قرار داد. شریعتی در تلاش بود با بازخوانی مفاهیم دینی و الگوهای اساسی اسلامی، جامعه را که به‌وسیله مذهب دچار رکود شده بود، مجدد به‌وسیله نیروی دین و مذهب بیدار کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of the Renaissance and the Reformation On Dr. Ali Shariati's Thought

نویسندگان [English]

  • Tahmasb Aliporiani 1
  • zohreh Hemmati 2
1 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 PhD. Student, Department of Political Science, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to study the effects of Renaissance and Reformation on Dr. Ali Shariati's thought. The research method was descriptive-analytical and the results showed that he wanted to be connected to the modern world today and be useful to grow the world of believers; In other words, Shariati sought to erase the color of reaction, backwardness, and ignorance from religious thought. His method was "refining and extracting cultural resources." In the Islamic Renaissance and Protestantism, he made them available to the general public, first by returning to their origins and secondly by grounding and secularizing religious motives and patterns of behavior. Shariati sought to revive a stagnant society through religion by re-reading religious concepts and basic Islamic patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali Shariati
  • Renaissance
  • Reformation
  • Religion
 دورانت، ویل (1381). تاریخ تمدن: اصلاحات. ترجمه جمعی از مترجمان. تهران: انتشارات آموزش و پرورش.
 رهنما، علی (1383). مسلمانی در جستجوی ناکجاآباد. ترجمه کیومرث قرقلو. تهران: گام نو.
 شریعتی، علی (1385). مجموعه آثار: خودسازی انقلابی. تهران: نشر الهام، ج2.
شریعتی، علی (1388الف). مجموعه آثار: با مخاطب‌های آشنا. تهران: نشر آگاه، ج1.
شریعتی، علی (1388ب). مجموعه آثار: تشیع علوی تشیع صفوی. تهران: نشر الهام، ج9.
شریعتی، علی (1389الف). فاطمه، فاطمه است. تهران: چاپخش.
شریعتی، علی (1389ب). مجموعه آثار: تاریخ تمدن. تهران: نشر قلم، ج11.
شریعتی، علی (1389پ). مجموعه آثار: جهان‌بینی و ایدئولوژی. تهران: شرکت سهامی انتشار، ج23.
شریعتی، علی (1389ت). مجموعه آثار: آثار گوناگون. تهران: نشر دیدار، ج36.
 شریعتی، علی (1389ث). مذهب علیه مذهب. تهران: نشر الهام.
 شریعتی، علی (1389ج). مجموعه آثار: هنر. تهران: انتشارات چاپخش، ج32.
 شریعتی، علی (1390الف). مجموعه آثار: اسلام‌شناسی. تهران: نشر قلم، ج16.
شریعتی، علی (1390ب). مجموعه آثار: انسان بی‌خود. تهران: نشر قلم، ج25.
عالم، عبدالرحمن (1382). تاریخ فلسفه سیاسی غرب. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
فلاوزر، سارا (1381). مجموعه تاریخ جهان: اصلاحات. ترجمه رضا یاسایی. تهران: نشر ققنوس.
مک کراث، آلیستر (1383). مقدمه‌ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی. ترجمه بهروز حدادی. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.