قبض و بسط پارادایمیک در معرفت شناسی علم سیاست در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مونیخ آلمان

چکیده

سیاست به‌عنوان یک کنش اجتماعی، به منزله یکی از عرصه‌های قدیمی پژوهش فکری است. در حالی‌که قرائت جبرگرا، مرجعیت علم سیاست در تصمیمات سیاسی و سیاست‌گذاری داخلی و خارجی را نادیده می‌گیرد، قرائت ضدِّ‌بنیاد‌گرا و شالوده‌شکن با تأکید بر گفتمان نفی، در تحلیل خود نامطمئن و مردّد است. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش، چرایی نا‌کارکردی علم سیاست در ایران است. طبق ایده اصلی مقاله، سیاستی نبودن علوم سیاسی در ایران، عدم ارتباط با حوزه سیاست‌گذاری و نداشتن پیوند با پیکره نظام سیاسی از یک سو و ارزش‌بارگی، تناقض و سیاست‌زدگی محض، فقدان نگاه علمی به ماهیت علوم سیاسی، ماهیت استعلایی قدرت و عدم شفافیت مبانی علم سیاست در ایران از سوی دیگر منجر به عدم پاسخگویی علم سیاست ایران به واقعیات اجتماعی شده است. ملهم از جلوه استاتیک علم سیاست و ماهیت دینامیک سیاست، پژوهش جاری با استخدام نظریه مقایسه‌ای- تحوّلی و روش تحلیلی- اسنادی به آزمون فرضیه در سه سطح خُرد، میانی و کلان می‌پردازد. طبق یافته‌های پژوهش، قبض وجودی، معرفتی و روشی علوم سیاسی در ایران باعث شد تا به یک علم سیاست‌گذار و برنامه‌ریز برای اصحاب قدرت و کارگردانان اصلی صحیفه سیاست بدل نشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paradigmatic Developments in the Epistemology of Political Science in Iran

نویسنده [English]

  • Vahid Zolfaghari
Munich- Germany
چکیده [English]

As a social action, politics is one of the traditional areas of study. By overlooking the realities and practical necessities, Dogmatic interpretation of politics ignores the interference of political science in decision-making. In contrast, the anti-fundamental interpretation of politics focuses more on the discourse of negation and is uncertain in the analysis. So, the main question of the paper is to analyze the dysfunction of political science in Iran. Policy blindness, lack of relation with policymaking and the political system, value- burden orientation, paradoxical and politicization of political science, lack of scientific perspective toward the nature of political science, and lack of transparency of the foundation of political science in Iran have led to the unresponsiveness of political science to social realities. So, inspired by the static face of political science and dynamism of politics, this paper will test the hypothesis based on the comparative-developmental theories and the analytic-documentary method at the micro, meso, and macro levels. The findings show that the methodological, epistemological and ontological challenges of the political science in Iran have prevented it to be a policy-maker science for power-holders and politicians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Epistemological Shrinkage"
  • "Political Science"
  • "Scientific cleavage"
  • "Policy Science"
  • "Iran"