توسعه اقتصادی چین؛ نقش نخبگان توسعه‌گرا و چگونگی انطباق با اقتصاد جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی توسعه اقتصادی چین، با تاکید بر نقش نخبگان توسعه‌گرا و چگونگی انطباق با اقتصاد جهانی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که تغییر بینش و درک نخبگان، گذار از اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد بازار، وجود دولت اقتدارگرا و اتخاذ سیاست‌های انطباقی با اقتصاد جهانی، از عوامل مهم اصلاح و توسعه اقتصاد چین و تعامل با نظام بین‌الملل شده است. دولت در این کشور به ‌خوبی توانسته است بازار را در خدمت اهداف خود درآورد. از مقطع اصلاحات و سیاست درهای باز تاکنون، دولت چین توانسته است با توسل به سازوکارهای اقتصاد بازار و تشویق و توسعه بخش خصوصی، فرایند توسعه اقتصادی را با سرعتی شگفت‌انگیز به ‌پیش راند و حجم عظیمی از ثروت را ایجاد کند. از مقطع اصلاحات و سیاست درهای باز تاکنون حزب کمونیست چین توانسته است با انتقال مرکز ثقل مشروعیت خود از ایدئولوژی و پوپولیسم به توسعه اقتصادی، بحران مشروعیت را حل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China's Economic Development; the Role of Expansionist Elites and Adaptation to the World Economy

نویسنده [English]

  • Hossien Karimifard
Associate Professor, Political Science Department, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review China's economic development, with an emphasis on the role of expansionist elites and adaptation to the world economy. The method of study is descriptive-analytic and the results indicate that changing the attitude and perception of the elites, transition from centralized planning economy to market economy, the authoritarian state and adopting policies compatible with the world economy are among important causes of reform and development in China's economy and its interaction with the international system. The government of this country has successfully made use of the market for its own purposes. Since the time of reform and open-door policy, China has been able to improve the procedure of economic development with an incredible speed and create a huge amount of wealth by using strategies of market economy and encouragement and expansion of the private sector. Since the time of reform and open-door policy, the communist party in China could resolve the crisis of legitimacy by transitioning the center of its legitimacy from ideology and populism to economic development.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Economic Development
  • Ideologist Elites
  • Expansionist Elites
افشار، زهرا (1369). اقتصاد کشورهای با برنامه‌ریزی متمرکز. تهران: انتشارات دانشگاه .
بهکیش، محمدمهدی (1380). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن. تهران: نشر نی.
بیت، جان؛ پاتریشنا، آبردین (1379). دنیا 2000؛ سیاست اقتصاد و فرهنگ در قرن بیست و یکم. ترجمه ناصر موفقیان. بی‌نا.
پلینو، جک؛ آلتون، روی (1379). فرهنگ روابط بین‌الملل. ترجمه و تحقیق حسن پستا. تهران: فرهنگ معاصر.
تیجورمند (1350). چین؛ قدرت بزرگ فردا. ترجمه هوشنگ مقدس. انتشارات توس.
جهانگیری، سعید؛ ساعی، احمد (1398). واکاوی رویکرد دستیابی چین به جایگاه قدرت اقتصادی جهانی. سیاست خارجی، 33(1).
زنوز، هادی (1384). تجربه جمهوری خلق چین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی. در: مجموعه مقالات همایش  سیاست و اقتصاد در شرق آسیا. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ژان، دلین (1354). اقتصاد چین. ترجمه سیروس سهامی. انتشارات دانشگاه فردوس مشهد.
شاهنده، بهزاد (1384). چین ابرقدرت نزدیک  آینده. تهران :انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی .
شاهنده، بهزاد و دیگران (1383). چین نو، دنگ شیائو پینگ و اصلاحات. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
شون چی، ون (1381). مائو و مائوئیسم. ترجمه محمد رفیعی. انتشارات خجسته.
طاهری امین، زهرا (1367). تقویم تحولات چین. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
عمرانی، حیدر قلی (1376). نگاهی به کمونسیم جهانی. انتشارات  اطلاعات.
فخر طاولی (1380). دیکتاتوری دموکراتیک برای اصلاحات اقتصادی. ترجمان اقتصادی، شماره 29.
فی لینگ، وانگ (1382). نهادها و تغییرات نهادی در چین. مترجم محمدجواد ایروانی. تهران: رسا.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ پایان هزاره. ترجمه احد علیقلیان افشین خاکباز. تهران: طرح نو، ج3.
کردبچه، محبوبه (1384). خصائص نخبگان چیبنی. همشهری دیپلماتیک، شماره 60.
هادی زنور، بهروز (1384). تجربه جمهوری خلق چین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی  سیاست اقتصاد در شرق آسیا. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 
Ali, S. & Guo, W. (2016). Determinants of FDI in China. Journal of Global Business and Technology, 1(2).
Feenstra, R.C. & Romalis, J. (2017). How Did China’s WTO Enter affect U.S. price? URL= https://www.nber.org/system/files/working_papers/w23487/w23487.pdf.
Fravel, T. (2008). Power shift and escalation: explaining china’s use of force in territorial disputes. International Security, 32(3).
 Fulin, C. (2000). Reform determinates future of china foreign. Language press, Beijing.
Hofman & Kujis, L. (2007). Rebalancing china Growth. Paper Bert Presented at the Conference on china Exchange Rate policy held at the Peterson Institute for International Economic.                                        
Office of the United States Trade Representative (2018). President Trump announces strong actions to address China’s unfair trade. URL=  https://ustr.gov/about-us/ policy-offices/press-office/press-releases/2018/march/ president-trump-announces-strong
Rabinson, T. & Shambavgh, D. (1995). China foreign policy. Clarendon press, Oxford.
 Zebregs, T.H. (2002). Foreign Direct Investment china: Some lessons for other countries. IMF policy Discussion paper PDP.