تحلیل هرمنوتیکی ارتباط زمینه سیاسی با اندیشه محقق کرکی در حکومت صفویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل هرمنوتیکی ارتباط زمینه سیاسی با  اندیشه‌های محقق کرکی، در حکومت صفویه می‌باشد. در این راستا از روش هرمنوتیک اسکینر استفاده شده است. نتایج نشان داد که در نتیجه تلاش‌های صفویان، ساختار دینی همراه با ساختار سیاسی شکل گرفت. حضور علمی مهاجر شیعی به ‌ویژه محقق کرکی با نگارش متون فقهی و دینی از یک‌سو و تربیت شاگردان بسیار از سوی دیگر، توانست مسیر گذار به هنجار جدید را مهیاء و شرایط را برای گسترش آن فراهم آورد. برای پی ‌بردن به تغییرات ساختاری در این دوره و متناسب با آن دگرگونی‌هایی که در عرصه تغییر تفسیر متون دینی مورد توجه قرار گرفت، باید به هرمنوتیک رجوع کرد. در دوره صفویه شاهد تکوین و تغییر ایدئولوژی یا هنجار مرسوم هستیم. بنابراین، هنگامی که به متون دینی دوره صفوی ورود می‌کنیم، با واژگان جدیدی مواجه می‎شویم که از تغییر ایدئولوژی حکایت دارند. در واقع حکومت صفوی با روش‌های مختلف و سیاست‌های گوناگون و با تدبیر فقهای شیعه، تلاش کرد تا هنجار مرسوم زمانه را تغییر دهد. فقها با تلاش‌های فراوان در کنار حکومت صفوی توانستند فقه شیعه را از بدعت‌های زمانه مانند مسلک صوفیانه، تفکر رهبران مذهبی عثمانی و... حفظ کنند و زمینه حضور پررنگ مردم و علمای شیعه در مسائل مختلف کشور را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hermeneutic Analysis of the Relationship between Political Background and the Ideas of Mohaqqeq Karaki in the Safavid Government

نویسندگان [English]

  • Parviz JamshidiMehr 1
  • Hamid Nassaj 2
1 Instructor, Farhangian University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Political Science Department, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is hermeneutic analysis of the relationship between political background and the ideas of Mohaqqeq Karaki in the Safavid government. The findings showed that as a result of the Safavid attempts, religious structure in line with political structure was formed. The scientific presence of Shi’ite immigrants, especially Mohaqqeq Karaki, with writing jurisprudential and religious texts on the one hand, and educating many pupils on the other hand, could pave the transition ground to a new norm and its expansion. In order to find out the structural changes in that period and the relative transformations in the realm of exegesis of religious texts, we should refer to hermeneutics. In the Safavid era, we witnessed the development and change of the conventional ideology or norm. Therefore, when we refer to the religious texts of that era, we encounter some new terms which imply a change in ideology. In fact, the Safavid government, by using different methods and policies and prudence of Shi’ite jurists, attempted to change the conventional norms of that time. The jurists throughout their enormous attempts could keep the Shi’ite jurisprudence (Fiqh) away from innovations in religious matters back then such as Sufism, ideology of Ottoman religious leaders and … to pave the ground for the active participation of people and Shi’ite scholars in different issues of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohaqqeq Karaki
  • Safavid
  • Skinner’s Hermeneutic Method
  • Safavid Government
  • Hermeneutic Analysis
آقاجری، سید هاشم (1388). مناسبات دین و دولت در عصر صفوی. تهران: طرح نو.
اسکینر، کوینتن (1393). بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن: رنسانس. ترجمه کاظم فیرزمند. تهران: آگاه، ج1.
اشراقی، احسان؛ علوی، نصرت خاتون (1393). وحدت مذهبی ایرانیان در دورۀ صفوی. شیعه‌شناسی، سال 12، شماره 47، ص 252 - 289.
بخشی استاد، موسی الرضا؛ بادکوبه، احمد؛ بیات، علی (1391). علم حدیث و تأثیر جریان‌های فکری در عصر صفویه بر آموزش آن در مدارس. شیعه‌شناسی، سال 10، شماره 40.
بخشی استاد، موسی الرضا؛ رضایی، رمضان (1393). نقش مدارس عصر صفویه در گسترش تشیع دوازده امامی. ادیان و عرفان، سال 47، شماره 2، ص216-197.
جعفریان، رسول (1379). دین، فرهنگ و سیاست در عرصۀ صفویه. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ج 2-3.
جعفریان، رسول (1388). سیاست و فرهنگ روزگار صفوی. تهران: علم، ج1.
صفت گل، منصور (1381). ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی (تاریخ تحولات دینی ایران در سده‌های دهم تا دوازدهم قمری). تهران: خدمات فرهنگی رسا. 
کرکی (1413ق). قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
کرکی (1414ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ج1، 3.
میراحمدی، مریم (1369). دین و دولت در عصر صفوی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
نظری، محمدعلی (1395). تحلیل و نقد مبانی نظری تاریخ‌مندی قرآن با تأکید بر آرای اقبال و فضل الرحمان. رسالۀ دکتری. مجتمع آموزش عالی امام خمینی.
نوروزی، جمشید؛ رمضانی، شهرام (1394). علل تعاملات سلاطین صفوی با علمای شیعه و نتایج آن. پژوهشنامۀ تاریخ اسلام، سال 5، شماره 19، ص 24-5.
 
Aers, D. & Beckwith, S. (2003). Introduction: Hermeneutics and Ideology. Journal of Medieval and Early Modern Studies, 33(2), p.211-213.‏
Burns, T. (2011). Interpreting and appropriating texts in the history of political thought: Quentin Skinner and poststructuralism. Contemporary Political Theory, 10(3), p.313-331
Giannakopoulos, G. & Quijano, F. (2012). On politics and history: A discussion with Quentin Skinner. Journal of Intellectual History and Political Thought,1(1), p.7-31
Pocock, J.G.A. (1985). Virtue, commerce, and history: essays on political thought and history, chiefly in the eighteenth century (Vol. 2). Cambridge University Press.
Pocock, J.G.A. (1987). The ancient constitution and the feudal law: a study of English historical thought in the seventeenth century (Vol. 276). Cambridge University Press.
Sebastián, J.F. & Skinner, Q. (2007). Intellectual history, liberty and republicanism: an interview with Quentin Skinner. Contributions to the History of Concepts, 3(1), p.103-123.
Skinner, Q. (1969). Meaning and Understanding in the History of Ideas. History and theory, 8(1), p.3-53.
Skinner, Q. (1972). Motives, intentions and the interpretation of texts. New literary history, 3(2), p.393-408.
Skinner, Q. (1978). The foundations of modern political thought: the age of reformation (Vol.1). United kingdom: Cambridge University Press.
Skinner, Q. (2012). Liberty before liberalism. Cambridge University Press.
Tully, J.H. (1983). The pen is a mighty sword: Quentin Skinner's analysis of politics. British Journal of Political Science, 13(4), p.489-509.