تحلیل هرمنوتیکی ارتباط زمینه سیاسی با اندیشه محقق کرکی در حکومت صفویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل هرمنوتیکی ارتباط زمینه سیاسی با اندیشه های محقق کرکی در حکومت صفویه می باشد. وی نخستین فقیه برجسته در دوره نخست حکومت صفویه بوده که توانسته تا منصب شیخ الاسلامی دست یابد و موجد تأثیرات فراوانی در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. تغییرات بنیادی در عرصه های مختلف با نگارش متون دینی و پایه گذاری فقه خاص ایشان تدوین شد که توسط شاگردانش استمرار یافت. حضور ایشان در کنار ساختار سیاسی قدرت در دوره صفویه نقطه عطفی در کمک به گذار تغییر هنجار زمانه آن حکومت به حساب می آید. هرمنوتیک قصدگرایانه اسکینر با داشتن مراحل خاص و توجه ویژه به نیت اصلی مؤلف از یک سو و روش بازشناسی تاریخی متون به منظور رسیدن به انگیزه اصلی نویسنده از طرف دیگر می تواند به عنوان روش مناسبی برای فهم متون تاریخی و دستیابی به تغییرات بنیادی باشد. روش ویژه کوینتن اسکینر از مکتب کمبریج توانسته دگرگونی های عمیقی در بررسی پژوهش های تاریخی ایجاد کند. یافته های این مقاله با استفاده از هرمنوتیک اسکینر نشان می دهد که نگارش متون مختلف که به بیش از 70 اثر تألیفی و حواشیح می رسد با زمینه سیاسی موجود مرتبط بوده و با هدف کمک به تثبیت هنجار جدید، مبارزه با عقاید رقیب و ایدئولوژی های مخالف، پاسخ به شبهات مطرح شده، گسترش جایگاه فقهای شیعه در ساختار سیاسی حکومت، تربیت شاگردان و فقها برای ادامه و استمرار مسیر توسط محقق کرکی انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hermeneutic analysis of the relationship between the political context and the thought of Mohaghegh Karki in the Safavid rule

نویسندگان [English]

  • parviz jamshidimehr 1
  • Hamid Nassaj 2
1 farhangiyan
2 Associate Professor , Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study is to analyze the relationship between the political context and the ideas of Mohaghegh Karki in the Safavid rule. He was the first prominent jurist in the first period of Safavid rule who was able to achieve the position of Shaykh al-Islami and has created many influences in the cultural, political, economic and social fields. Fundamental changes in various fields were formulated by writing religious texts and establishing his own jurisprudence, which was continued by his students. His presence alongside the political structure of power in the Safavid period is considered a turning point in helping the transition to change the norm of the time of that government.Skinner's intentional hermeneutics with special stages and special attention to the main intention of the author on the one hand and the method of historical recognition of texts in order to achieve the main motivation of the author on the other hand can be a good way to understand historical texts and achieve fundamental changes. The special method of Quentin Skinner from the Cambridge School has been able to make profound changes in the study of historical research.The findings of this article using Skinner hermeneutics show that the writing of various texts, which reach more than 70 works and footnotes, is related to the existing political context and aims to help establish a new norm, fight against rival ideas and opposing ideologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohaghegh Karki
  • Safavid
  • author
  • Skinner
  • conventional norm