الزامات و پیامدهای سیاست‌گذاری فرهنگی در لبنان مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات و پیامدهای امر سیاست‌گذاری  فرهنگی لبنان، با توجه به گستردگی قومی و مذهبی در این کشور و ارائه اطلاعات و تحلیل‌‌های مفید برای سیاست‌گذارانی است که بدنبال برخورداری از فضای باز فرهنگی و به رسمیت شناختن اقوام، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف هستند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در این راستا، گام‌های اصلی فرایند سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور لبنان و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن بررسی و تبیین شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، مهم‌ترین پیامدهای منفیِ فرایند سیاستگذاری فرهنگی لبنان، همچون عدم توجه به ابعاد و اهداف معنوی زندگی مردم لبنان، وجود تناقض میان اهداف و لوازم اجرای ‌‌سیاست‌ها، وجود ابهام و نسبی‌گرایی در فرایندها و مراحل سیاستگذاری، تکثرگرایی و تشتت و تقویت سکولاریسم استخراج شد. به نظر می‌رسد که بهره‌برداری از آموزه‌های نظام فرهنگی لبنان به عنوان الگویی در چرخه سیاست‌گذاری فرهنگی سایر کشورها، سیاست‌گذاری فرهنگی را ناممکن می‌کند. البته در یک نگاه کلان یا فراچارچوبی، برخی از آموزه‌های نظام فرهنگی لبنان می‌تواند منجر به بهبود فرایند سیاست‌گذاری فرهنگی در مراحل مختلف شود. لزوم توجه حداکثری به دیدگاه‌های مختلف، پذیرش آن‌ها، تأثیر آن‌ها در ‌اولویت‌بندی و طراحی ‌‌سیاست‌ها و تلاش برای بهره‌برداری حداکثری از آن، جزو دستاوردهای مثبت این رویکرد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements and Consequences of Cultural Policy-making in Lebanon Based on Qualitative Content Analysis

نویسنده [English]

  • Hosein Parkan
Assistant Professor, Islamic Science and Culture Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of the current study is to review requirements and consequences of Lebanon’s cultural policy-making, with respect to the ethnic and religious extensiveness in this country and to present useful information and analyses for the policy-makers who seek open cultural space and acknowledgement of different ethnic groups, sects, and cultures. The method of study is descriptive-analytic and in this regard, the main steps of the process of cultural policy-making in Lebanon as well as its effective criteria were reviewed. Then, using qualitative content analysis, the most important negative consequences of the process of cultural policy-making in Lebanon, such as inattention to spiritual aspects and purposes of people’s life in Lebanon, contradiction between objectives and means to implement policies, ambiguity and relativism in the procedures and stages of policymaking, pluralism, and intensification of secularism were extracted. It seems that using instructions from Lebanon’s cultural system as a model in the cultural policy-making of other countries, makes cultural policy-making impossible. However, in a macro or infrastructural outlook, some instructions of Lebanon’s cultural system can lead to betterment of the process of cultural policy-making in different stages. The necessity of utmost attention to different views, their acknowledgment, their impact on the prioritization and arrangement of policies, and making an effort to make the best use of them are among positive achievements of this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Policy-making
  • Parties
  • Sects
  • Ethnic Groups
  • Lebanon
الوانی، مهدی؛ شریف‌زاده، فتاح (1388). فرایند ‌خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
بشیری، ابوالقاسم (1389). از خودبیگانگی. معرفت، شماره 91.
پارسانیا، حمید (1392). جهان‌های اجتماعی. قم: کتاب فردا.
حب‌الله، حیدر؛ غریب رضا، حمیدرضا (1394). بررسی سریع صحنه فکری و فرهنگی لبنان. قم: جامعه المصطفی العالمیه.
راموز، صالح (1392). لبنان؛ هویت ملی و تأثیر آن بر روابط دوجانبه با ایران. تهران: سروش.
مرکز پژوهش‌های مجلس (1357). قانون اساسی لبنان.
قلی‌پور، رحمت‌الله (1387). تصمیم‌گیری سازمانی و ‌خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: انتشارات سمت.
نواب، ‌ابوالحسن؛ ‌مجید شاکرسلماسی (1393). ظرفیت‌ها و چالش‌های تقریب مذاهب اسلامی در لبنان. شیعه‌شناسی، دوره 12، شماره 47، ص 233-258.
هاولت، مایکل؛ رامش، ام (1380). مطالعه ‌خط‌مشی عمومی. ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 
Birkland, T.A. (2011). An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making. by Thomas A. Birkland (3rd ed.). Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
Braun, V. & Clarke, V. (٢٠٠٦). Using thematic analysis in psychology, journal of Qualitative Research in Psychology.
Chaitani, Y. & Seale, P. (2007). Post-colonial Syria and Lebanon. London: I.B. Tauris.
Cochran, C.E. (2012). American public policy: An introduction. Clarke E. Cochran … [et al.] (10th Ed.). Sydney: Wadsworth/Cengage Learning.
Collelo, T. (1989). Lebanon: a country study. 3rd ed. Washington, DC: library of congress.
Fakhoury Mühlbacher, T. (2009). Democracy and power-sharing in stormy weather: The case of Lebanon. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften (VS Research).
Federal Research Division (2004). Lebanon: a country study. [Whitefish, Mont.]: Kessinger Publishing.
Gendzier, I.L. (2006). Notes from the minefield: United States intervention in Lebanon and the Middle East, 1945-1958. New York: Columbia University Press.
Gonzalez, G. (2008). Facing human capital challenges of the 21st century: Education and labor market initiatives in Lebanon, Oman, Qatar, and the United Arab Emirates. Santa Monica, CA: RAND Corp.
Kaufman, A. (2014). Reviving Phoenicia. The search for identity in Lebanon. New paperback edition. London & New York: I.B. Tauris; Distributed in the United States and Canada exclusively by Palgrave Macmillan.
MacQueen, B. (2009). Political culture and conflict resolution in the Arab World: Lebanon and Algeria. Carlton, Vic.: Melbourne University Publishing (Islamic studies series, 3).
Masser, I. & Williams, R.H. (1986). Learning from other countries: The cross-national dimension in urban policy-making. Norwich, UK: Geo Books.
Osoegawa, T. (2013). Syria and Lebanon. International Relations and Diplomacy in the Middle East. London: I.B. Tauris (Library of modern Middle East studies, 140).
Schulze, K.E. (1998). Israel's covert diplomacy in Lebanon. New York: St. Martin's Press (St. Antony's series).
Shaery-Eisenlohr, R. (2008). Shiʻite Lebanon: Transnational religion and the making of national identities. New York: Columbia University Press (History and society of the modern Middle East).
Traboulsi, F. (2007). A history of modern Lebanon. London: Pluto Press.
Winslow, Ch. (1996). Lebanon: War and politics in a fragmented society. London, New York: Routledge.