امنیت در ژئوپلیتیک انتقادی (بررسی موردی: اندیشه‌های ریچارد مویر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت در ژئوپلیتیک انتقادی، بر اساس اندیشه‌های ریچارد مویر است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گاهی مفهوم «حفره­های دولت» در نگاه مویر به سطح نوعی نگاه پوزیتیویستی فارغ از نوآوری فروکاسته شده و این خطای علمی به خواننده القاء شده که مویر نیز تنها به سطح ­جغرافیای سیاسی پرداخته است. هدف مویر از آوردن نام حفره­های دولت، ساخت یک چارچوب تئوریک نبود، اما جای آن دارد که با بررسی بیشتر، تحت یک چارچوب مفهومی، به ظرافت­های مسأله­ای چنین گسترده پرداخته شود تا ضمن تشریح مشکل، راهکار رهایی از تهدید مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security in Critical Geopolitics (A Case Study: Ideas of Richard Moyer)

نویسندگان [English]

  • Masoud Naderi 1
  • Farzad Rostami 2
  • Ghudratt Ahmadian 3
1 دانشجوی دکتری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
2 Assistant Professor, Department of International Relations, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review security in critical geopolitics based on the ideas of Richard Moyer. The method of study is descriptive-analytic and the results showed that sometimes the concept of "holes in the state" in Moyer's view is downgraded to a sort of positivist outlook free from any innovation so the audience is induced to believe this scientific error that Moyer has just dealt with the stage of political geography. Moyer's purpose of bringing the term "holes in the state" was not to create a theoretic framework so it deems appropriate to deal with intricacies of such an extensive issue, under a conceptual framework, in order to explain the problem and also determine a way to get out of thereat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Political Geography
  • Richard Moyer
  • Holes in the State
  • Security
  • Critical Geopolitics
اتوتایل‌، ژئاروید؛ دالبی، ‌سیمون؛ روتلج،‌ پاول (1380). اندیشه‌های ژئوپلیتیک در قرن بیستم. ترجمه محمدرضا حافظ‌نیا و هاشم نصیری. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
احمدی­پور، زهرا؛ بدیعی، مرجان (1381). ژئوپلیتیک انتقادی. مدرس علوم انسانی، دوره 6، شماره 4.
افضلی، رسول؛ امیری، علی (1390). بنیادهای شناخت­شناسی و روش­شناسی نظریه­های پست­مدرن در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک. پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 77.
بای، یارمحمد (1382). معرفی کتاب درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 74.
حق­شناس، سیدعلی؛ ازغندی، سیدعلیرضا؛ توسلی رکن­آبادی، مجید (1398). نقش فقر در تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی: استان کردستان. رهیافت، سال 13، شماره 47.
راستی، عمران (1393). مروری انتقادی بر دوره­بندی­های انجام گرفته از اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی و ارائۀ یک دوره­بندی جدید. پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 48، شماره 4.
قاسمی، فرهاد (1395). نظریه­های روابط بین­الملل و مطالعات منطقه­ای. تهران: انتشارات میزان.
مویر، ریچارد (1379). درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی. ترجمه دره میرحیدر، و سیدیحیی صفوی. تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی ارتش.
ویسی، هادی (1395). بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی استان کرمان). تحقیقات جغرافیایی، سال 31، شماره 1.
 
 
Agnew, J. & Corbridge, S. (1995). Mastering Space: Hegemony, Territory and International Political Economy. Available at: http :// www. untag –smd.ac.id /files /Perpustakaan _Digital_ 2/POLITICAL%20ECONOMY%20Mastering%20space%20hegemony,%20territory%20and%20international%20political%20economy.pdf.
Agnew, J. (1998). Geopolitics, re-visioning world politics. Second edition, Available at: http://psi318.cankaya.edu.tr/uploads/files/Agnew%20-%20Revisioning.pdf.
Coleman, M. (2007). A Geopolitics of Engagement: Neoliberalism, the War on Terrorism, and the Reconfiguration of US Immigration Enforcement. Available at: https://www.researchgate.net/publication/248945628_A_Geopolitics_of_Engagement_Neoliberalism_the_War_on_Terrorism_and_the_Reconfigurationof_US_Immigration_Enforcement.
Dalby, S. (2008). Critical Geopolitics and Security. Available at: https:// www. Researchgate.net/publication/287496321_Critical_geopolitics_and_security/link/593dea66a6fdcc17a95a3003/download.
Foucault, M.  (1980). Powe/Knowledge. Translated by Colin Gordon, Leo Marshal, John Mepham & Kate Soper. Available at:  https: //monoskop.org /images/5/5d/Foucault _ Michel_ Power _ Knowledge _Selected_Interviews_and_Other_Writings_1972-1977.pdf
Jones, M., Jones, R. & Woods, M. (2004). An Introduction to Political Geography: Space, Place and Politics. Available at: http://elibrary.vssdcollege.ac.in/web/data/books-com-sc/bcom-1/An%20Introduction%20to%20Political%20Geography-%20Space,%20Place%20and%20Politics.pdf.
Kurečić, P. (2016). Identity and Discourse in Critical Geopolitics : A Framework for Analysis.  Available at:  https: //bib.irb.hr /datoteka/794654. Identity_ and_Discourse _ in _ Critical _ Geopolitics_-_paper_Kurecic_final.pdf.
Kuus, M. (2010). Critical Geopolitics. Available at: http: //www. isacompss. com/info /samples /criticalgeopolitics_sample.pdf.
Lucas, M. (1999). Nationalism, Sovereignty, and Supranational Organizations. Available at: https://www.files.ethz.ch/isn/21128/hb114.pdf.
Mackinder, H. (1904). The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal, 23(4), p. 421-445.
Muir, R. (1975). Modern political geography. Cambridge shire College of Arts and Technology, Published by Macmillan education ltd.
Murphy, A. (2015). Nationalism, sovereignty, social constructs, human rights. URL= http://www.exploringgeopolitics.org/interview_murphy_alexander_nationalism_sovereignty_social constructs_human_rights_geopolitical_concepts_ideas_imagination/.
Ó Tuathail, G., Dalby, S. & Routledge, P. (1998), The Geopolitics Reader, simultaneously published in the USA and Canada. Taylor & Francis e-Library.
Reynolds, D.R.  (1992). Political geography: thinking globally and locally, Department of Geography. The University of lowa, lowa City, IA 52242, USA.