جغرافیای سیاسی انتقادی (بررسی موردی: اندیشه‌های ریچارد مویر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار روابط بین الملل داانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

روال التزام ساحت تفکر بر مسیر علمی، اعم از خطی و غیرخطی، می‌بایست بر اساس خط سیر در جریان باشد. اگر نویسنده در حوزه روانشناسی با روش‌های کمی و کیفی اثر را به پیش می‌راند و پژوهشگر اقتصادی با انواع مدل، در جهان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ما با پهنه بی‌انتهایی از تئوری‌ها روبه‌رو خواهیم بود. یکی از چارچوب‌ها و حوزه‌هایی که در کشور ما علی‌رغم چاپ چندین اثر مختلف، با کوتاهی نویسندگان روبه‌رو شده، جغرافیای سیاسی انتقادی و علی‌الخصوص نظریات ریچارد مویر در باب «حفره‌های دولت» است که این تئوری را با مصادره به مطلوب نمودن تا حد زیادی به آرای باری بوزان نزدیک کرده‌اند. حال هدف این پژوهش آن است که به واکاوی مناسبی از نظریه جغرافیای سیاسی انتقادی و در راس آن اندیشه‌های مویر دست یابد. یافته‌های پژوهش نشان از آن دارد که گاها مفهوم «حفره‌های دولت» در نگاه مویر به سطح نوعی نگاه پوزیتویستی فارغ از نوآوری فرو کاسته شده و این خطای علمی به خواننده القا شده که مویر نیز تنها به سطح‌جغرافیای سیاسی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Political Geography (Case Study: The Thoughts of Richard Muir)

نویسندگان [English]

  • masoud naderi 1
  • farzad rostami 2
  • ghudratt ahmadian 3
1 Phd Student in Political Sociology- Razi University-Kermanshah-Iran
2 Assistant Professor of Political Science -Razi University-Kermanshah
3 Associate Professor of Political Science -Razi University-Kermanshah
چکیده [English]

The process of committing the field of thinking to the scientific path, both linear and non-linear. If the author in the field of psychology advances the work with quantitative and qualitative methods and the economic researcher with a variety of models, in the world of political science and international relations we will be faced with an endless expanse of theories. One of the frameworks and areas in our country that, despite the publication of several different works, have faced shortages of authors, is critical political geography and especially Richard Muir's views on "Holes in the state" that expose this theory to the desired They have come a long way closer to Barry Buzan. Now the aim of this research is to achieve a proper analysis of the theory of critical political geography and at the top of it Moir ideas. The research findings show that sometimes the concept of "Holes in the state" in Moir's view has been reduced to the level of a kind of positivist view independent of innovation, and this scientific error has been induced to the reader that Moir has only dealt with the level of political geography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Political Geography"
  • "Critical Political Geography"
  • "Classical Political Geography"
  • "Richard Muir"
  • "Holes in the state"