نقش مشارکت سیاسی در تقویت هویت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی نقش و تاثیر مشارکت سیاسی در تقویت هویت ملی می­باشد. روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی، رویکرد آن نظری و شیوه­ گردآوری داده­ها به­صورت کتابخانه­ای می­باشد. نتایج نشان داد که به‌رسمیت‌ شناخته ‌شدن حق مشارکت سیاسی افراد جامعه از سوی نظام سیاسی، ارتباط اساسی‌ با میزان گرایش آنان نسبت به هویت ملی­ و تقویت آن دارد؛ به ­این صورت ­که فراهم ‌شدن زمینه‌های مشارکت فعالانه­­ افراد جامعه در عرصه سیاست از سوی نظام سیاسی می­تواند موجب تقویت گرایش آنان نسبت به هویت ملی­شان گردد و این موضوع در نهایت به تحکیم هویت ملی جامعه کمک خواهد کرد. به­ بیانی ­دیگر، هنگامی‌که مردم مجال مشارکت فعالانه در فرایندهای سیاسی را یافته و بتوانند با اطمینان خواسته‌های خود را ازطریق نهادهای مدنی به نظام سیاسی انتقال ­دهند و حکومت نیز به خواسته­های آن­ها در فرایندهای سیاستگذاری توجه نماید، اعتماد و اعتقاد اعضای جامعه نسبت به کشور و هویت ملی­­شان افزایش می­یابد و این مسئله به تحکیم هویت ملی آن جامعه کمک می­کند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Political Participation in Strengthening National Identity

نویسنده [English]

  • Majid Abbaszadeh Marzbali
Ph.D in Political Science, Institute of Humanities and Cultural Studies. Tehran. Iran.
چکیده [English]

   The purpose of this research is to investigate the role and impact of political participation in strengthening national identity. The method of this research is descriptive-analytical, its approach is theoretical and the method of data collection is library. How can political participation strengthen national identity in society? The recognition of the right of political participation of individuals in society by the political system has a fundamental relationship with the extent of their tendency towards national identity and its strengthening; In this way, providing the grounds for active participation of individuals in society in the field of politics by the political system can strengthen their tendency towards their national identity, and this issue will ultimately help strengthen the national identity of society. In other words, when the people have the opportunity to participate actively in the political process and can confidently convey their demands to the political system through civic institutions and the government pays attention to their demands in the policy process, trust and The members of the society increase their belief in their country and national identity, and this helps to strengthen the national identity of that society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National identity
  • political participation
  • Political system
  • Members of society
احمدپور، خسرو؛ سراج­زاده، سیدحسین (1398). هویت ملی در ایران: مرور سیستماتیک مقاله­های علمی-پژوهشی. فصلنامه مطالعات ملی، شماره 78، ص 3-24.
احمدی، حمید (1390). بنیادهای هویت ملی ایرانی: چارچوب نظری هویت ملی شهروندمحور. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ازغندی، علیرضا (1383). تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 1357-1320. تهران: سمت.
ازغندی، علیرضا (1388). جزوه جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.
اسمیت، آنتونی دی (1383). ناسیونالیسم: نظریه، ایدئولوژی، تاریخ. ترجمه منصور انصاری. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
اشرف، احمد (1395). هویت ایرانی: از دوران باستان تا پایان پهلوی. ترجمه و تدوین حمید احمدی. تهران: نشر نی.
افشانی، سیدعلیرضا؛ موسوی ندوشن، سیدمحمد (1396). بررسی رابطه بین «مصرف رسانه» و «هویت ملی» از دیدگاه جوانان 29-15 ساله شهر یزد در سال 1394. رسانه، دوره 28. شماره 1، ص 121-136.
بابایی‌فرد، اسدالله (1392). بحران هویت در جامعه معاصر ایران. تهران: چاپخش.
پورسعید، فرزاد (1386). گوناگونی و انسجام ملی در جامعه ایرانی. مطالعات راهبردی، دوره 10. شماره 35، ص 33-60.
ترکارانی، افشین؛ ساداتی‌نژاد، سیدمهدی (1397). شهروندی دین‌پایه؛ الگوی انسجام هویتی در ایران. مطالعات ملی، دوره 19، شماره 2، ص 61-82.
جوادی ارجمند، محمدجعفر؛ توکلیان، سیدمحسن؛ قمریان نصرآبادی، ناهید (1393). بررسی نقش هویت قومی بر امنیت پایدار: مطالعه موردی منطقه کردستان (قومیّت کرد). تحقیقات سیاسی بین‌المللی، دوره 6، شماره 21، ص 147-182.
حاجیانی، ابراهیم (1379). تحلیل جامعه­شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه. فصلنامه مطالعات ملی، سال 2، شماره 5، ص 193-228.
خدایی، ابراهیم؛ مبارکی، محمد (1387). سرمایه اجتماعی و هویت. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 16، ص193.
راش، مایکل (1388). جامعه و سیاست: مقدمه­ای بر جامعه­شناسی سیاسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: سمت.
ربانی، جعفر (1381). هویت ملی. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
رجایی، فرهنگ (1386). مشکله هویت ایرانیان امروز. تهران: نشر نی.
رضاپور قوشچی، محمد؛ نادری، محمود (1393). جهانی‌ شدن و تکثرگرایی قومی در ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها. مطالعات راهبردی جهانی‌ شدن، دوره 5، شماره 14، ص 55-91.
زارع شاه‌آبادی، اکبر؛ عبداللهی قدسیه؛ فلک‌الدین، زهرا (1397). سنجش میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از حقوق و وظایف شهروندی: درک احساس هویت جمعی. مطالعات ملی، سال 19، شماره 2، ص 97-112.
زهیری، علیرضا (1389). جمهوری اسلامی ایران و مسئله هویت ملی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
سریع‌القلم، محمود (1384). ایران و جهانی ‌شدن. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
سیدامامی، کاووس (1391). گوناگونی فرهنگی و ضرورت پاسداری از آن. مطالعات فرهنگ-ارتباطات. دوره 13، شماره 20، ص 169-191.
سیف­زاده، حسین (1388). پانزده مدل نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی. تهران: نشر قومس.
شعبانی، رضا (1386). ایرانیان و هویت ملی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
عالم، عبدالرحمن (1374). فهم فرهنگ سیاسی. سیاست خارجی، سال 9، شماره 4.
عباس­زاده مرزبالی، مجید (1400). جهانی­ شدن، فضای مجازی و هویت ملی در ایران: چالش­ها و راهکارها. تهران: انتشارات کویر.
عباسی­ قادی، مجتبی؛ خلیلی ­کاشانی، مرتضی (1390). تاثیر اینترنت بر هویت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
قاسمی، علی­اصغر؛ ابراهیم­آبادی، غلامرضا (1390). نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران. راهبرد. شماره 59، ص 107-138.
قهرمانپور، رحمن (1385). نقش نهادهای مدنی در فرایند تکوین هویت ملی در ایران. در: داود غرایاق زندی. نهادهای مدنی و هویت در ایران. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
قوام، عبدالعلی (1382). چالش‌های توسعه سیاسی. تهران: قومس.
کریمی، علی (1390). درآمدی بر جامعه­شناسی سیاسی تنوع قومی؛ مسائل و نظریه­ها. تهران: سمت.
گل­محمدی، احمد (1389). جهانی­شدن، فرهنگ، هویت. تهران: نشر نی.
مالمیر، مهدی (1399). بنیان­ها و الزامات نظری سیاست­گذاری قومی: نوع­شناسی سیاست قومی بر مبنای مدل قدرت دولت-ملت. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 10، شماره 37، ص 84-107.
میرمحمدی، داود (1394). فضای مجازی و تحولات هویتی در ایران. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
میلر، دیوید (1383). ملیت. ترجمه داود غرایاق­زندی. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
نظری، علی­اشرف؛ سازمند، بهاره (1390). مدل­ها، الگوها و راهکارهای مدیریت تنوعات هویتی. در: مجتبی مقصودی. نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
نیازی، محسن؛ حسن­زاده، زهرا؛ محمدزاده، مهدی؛ ذوالفقاری، اکبر (1398). مشارکت سیاسی (از نظریه تا عمل)؛ نظریه­ها و استراتژی­ها. تهران: نقد فرهنگ.
واینر، مایرون (1380). مشارکت سیاسی: بحران فرایند سیاسی. در: لوسین پای و دیگران. بحران­ها و توالی­ها در توسعه سیاسی. ترجمه غلامرضا خواجه­سروی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 
 
Diamond, L. (1997). Rethinking civil society.  Journal of Democracy, Vol. 5, No. 3, P. 4-17.
Poole, R. (2003). National Identity and citizenship. In: Martin Lins & Eduardo Mendieta. Identities. U.K. Black well publishing.
Verba, S. & Nie, N. (1972). Participation in America: Political Democracy and Social Equality. New York: Harper and Row.
Woodward, K. (2000). Questioning Identity: Gender, Class, Nation. London: Routledge.