نقش مشارکت سیاسی در تقویت هویت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش: هدف این پژوهش، بررسی چگونگی نقش و تاثیر مشارکت سیاسی در تقویت هویت ملی می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: روش این پژوهش، توصیفی– تحلیلی، رویکرد آن نظری و شیوه‌ی گردآوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای می‌باشد.
سئوال پژوهش: مشارکت سیاسی چگونه می‌تواند موجب تقویت هویت ملی در جامعه گردد؟
یافته‌های پژوهش: به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حق مشارکت سیاسی افراد جامعه از سوی نظام سیاسی، ارتباط اساسی‌ با میزان گرایش آنان نسبت به هویت ملی‌ و تقویت آن دارد؛ به‌اینصورت‌که فراهم‌شدن زمینه‌های مشارکت فعالانه‌‌ی افراد جامعه در عرصه سیاست از سوی نظام سیاسی می‌تواند موجب تقویت گرایش آنان نسبت به هویت ملی‌شان گردد و این موضوع در نهایت به تحکیم هویت ملی جامعه کمک خواهد کرد. به‌ بیانی ‌دیگر، هنگامی‌که مردم مجال مشارکت فعالانه در فرایندهای سیاسی را یافته و بتوانند با اطمینان خواسته‌های خود را ازطریق نهادهای مدنی به نظام سیاسی انتقال ‌دهند و حکومت نیز به خواسته‌های آن‌ها در فرایندهای سیاستگذاری توجه نماید، اعتماد و اعتقاد اعضای جامعه نسبت به کشور و هویت ملی‌‌شان افزایش می‌یابد و این مسئله به تحکیم هویت ملی آن جامعه کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Political Participation in Strengthening National Identity

نویسنده [English]

  • majid abbaszadeh marzbali
Ph.D in Political Science, Institute of Humanities and Cultural Studies. Tehran. Iran.
چکیده [English]

purpose of the Research: The purpose of this research is to investigate the role and impact of political participation in strengthening national identity.
Methodology of the Research: The method of this research is descriptive-analytical, its approach is theoretical and the method of data collection is library.
Question of the Research: How can political participation strengthen national identity in society?
Findings of the Research: The recognition of the right of political participation of individuals in society by the political system has a fundamental relationship with the extent of their tendency towards national identity and its strengthening; In this way, providing the grounds for active participation of individuals in society in the field of politics by the political system can strengthen their tendency towards their national identity, and this issue will ultimately help strengthen the national identity of society. In other words, when the people have the opportunity to participate actively in the political process and can confidently convey their demands to the political system through civic institutions and the government pays attention to their demands in the policy process, trust and The members of the society increase their belief in their country and national identity, and this helps to strengthen the national identity of that society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National identity
  • political participation
  • Political system
  • Members of society