تأملی بر سنّت -سنّت‌گرایی و نقد غرب از دیدگاه سید حسین نصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه و اندیشه دکتر سید حسین نصر در مورد سنّت و سنّت‌گرایی و نقد غرب است. سنّت در نظر دکتر نصر به معنای مجموعه اصولی است که از عالم بالا فرود آمده‌اند، یک تجّلی خاص از ذات الهی هستند که در مقاطع زمانی مختلف و در شرایط متفاوت، برای یک بشریت خاص بکار می‌روند. تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد و همیشه بوده و خواهد بود، بدون اینکه محدود یا مقید به زمان و مکانی خاص باشد، نه شرقی است و نه غربی. سنّت در آنِ واحد، هم حقیقت و هم حضور است. نصر فرهنگ و تمدن غرب را مورد نقد قرار داده و معتقد است که جهان سنّتی با همه ابعادش، منظومه‌ای قابل دفاع بوده و مدرنیته و تجدد، بزرگ‌ترین بلایی بود که دامان انسان قرن اخیر را گرفت. وی تنها راه‌حل این معضل را توسل به حکمت جاویدان می‌داند. او نماینده نسلی از اندیشمندان سنّت‌باور مذهبی است که نمی‌خواهد در برابر اندیشه تجدد و سکولاریسم تسلیم شود، نصر که به تفکر مذهبی و عرفانی خویش اطمینان دارد، خیلی زود این وظیفه را برای خود برگزید که در برابر آموزه‌هایی که برای اسلام چالش ایجاد می‌کنند، بایستد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection upon Tradition and Traditionalism and Criticism of the West from the View of Dr. Seyed Hossein Nasr

نویسنده [English]

  • Peyman Sheikh Mahmoudi
Master's degree, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review the ideas of Dr. Seyed Hossein Nasr on tradition and traditionalism and the criticism of the west. Tradition in the view of Dr. Nasr means a set of principles descended from the higher world. They are considered as a special manifestation of the divine essence and are used for special humans during different time periods and circumstances. There is no change or transformation in them as they always have been and will remain the same. They are not restricted or conditioned to a certain time and place. They are neither eastern, nor western. Tradition is simultaneously the truth and the presence. Nasr criticizes western culture and civilization and believes that the traditional world with all its aspects is a defendable system and that modernity is the biggest disaster inflicted on humans in the recent century. He maintains that the only solution to solve this problem is to resort to eternal wisdom. He is a representative of a religious and traditionalist group of thinkers who do not want to surrender in front of the idea of modernity and secularism. Nasr who is certain about his religious and mystical thought, from the outset chose the duty of resisting against the instructions that challenge Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tradition
  • Traditionalism
  • Seyed Hossein Nasr
  • Modernism
  • West
 امامی جمعه، سید مهدی؛ طالبی، زهرا (1391). سنّت و سنّت‌گرایی از دیدگاه قریتیوف شووان و دکتر سید حسین نصر. الهیات تطبیقی، سال سوم.
 دارابی، علی (1388). جریان‌شناسی سیاسی در ایران. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
دین‌پرست، منوچهر (1385). علم دینی و قدسی از نگاه دکتر نصر. ذهن، شماره 26.
 رضوی، سید مسعود (1391). سیر سنّت‌گرایی و مسائل معاصر. بی‌جا: بی‌نا.
 ریویر، کلود (1382) درآمدی بر انسان‌شناسی. ترجمه ناصر فکوهی. تهران: نشر نی.
شوان، فریتوف (1386). شناخت اسلام. ترجمه ضیاء‌الدین دشتی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
شوان، فریتیوف (1383). اسلام و حکمت خالده. ترجمه فروزان راسخی. تهران: هرمس.
عدنان، اصلان (1385). پلورالیسم دینی وکثرت ادیان از نگاه جان هیک و سید حسین نصر. ترجمه انشاءالله رحمتی. بی‌جا: نقش جهان.
 کدیور، محسن (1387). سنّت‌گرایی در بوته نقد. بازتاب اندیشه، شماره 99.
گنون، رنه (1372). بحران دنیای متجدد. ترجمه ضیاء‌الدین دهشیری. تهران: امیرکبیر.
 نصر، سید حسین (1378). نیاز به علم قدسی. ترجمه حسن میانداری. قم: موسسه فرهنگی طه.
 نصر، سید حسین (1375). جوان مسلمان و دنیای متجدد. ترجمه مرتضی اسعدی. تهران: طرح نو.
 نصر، سید حسین (1380). معرفت و معنویت. ترجمه انشاءالله رحمتی. تهران: دفتر نشر سهروردی.
 نصر، سید حسین (1381). معرفت و معنویت. ترجمه انشاءالله رحمتی. تهران: دفتر نشر سهروردی، چاپ دوم.
 نصر، سید حسین (1383). انسان و تنگناهای انسان متجدد. تهران: دفتر نشر و پژوهش سهروردی.
نصر، سید حسین (1385). در جستجوی امر قدسی. در گفتگوی رامین جهانبگلو. ترجمه مصطفی شهر آئینی. تهران: نشر نی.
نصر، سید حسین (1386). دین و نظام طبیعت. ترجمه محمدحسین فغوری. تهران: حکمت.