بازتاب‌های رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان مَمَسَنی (با تأکید بر سه مفهوم تکنوکراسی، بوروکراسی و کاریزما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری، روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی بازتاب­های رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان مَمَسَنی، با تأکید بر سه مفهوم تکنوکراسی، بوروکراسی و کاریزما است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که بازتاب رویکرد «کاریزماتیک» مبتنی بر شناسه «شهرت»، ارادت­ورزی، بسیج هیجانی توده و گُسست نهادهای فرهنگی – اجتماعی بوده است. بازتاب رویکرد «بوروکراتیک»، بر بنیاد شناسه «قدرت»، اعمال نگرش­های زادگاهی در تغییرات مدیریتی و از هم­گسیختگی نهادهای اداری و بازتاب رویکرد «تکنوکراتیک» مبتنی بر شناسه «ثروت»، أخذ اعتبار و تخصیص بودجه به زیرساخت فضای جغرافیایی ممسنی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections of the Representatives' Approach of the Islamic Council in Mamasani city (With Emphasis on the Three Concepts of Technocracy, Bureaucracy, and Charisma)

نویسندگان [English]

  • Hadi Aazami 1
  • Seyed Mohamad Hossein Hosseini 2
  • Vahid Sadeghi 3
1 Associate Professor, Political Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 PhD student, International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 دانشجوی دکتری، جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده [English]

This research aims to study the reflections of the Islamic Council of Representatives' approach in Mamasani city, emphasizing the three concepts of technocracy, bureaucracy, and charisma. The research method was descriptive-analytical and the results showed that the reflection of the "charismatic" approach was based on the identifier of "fame", devotion, emotional mobilization of the masses, and the separation of social-cultural institutions. The reflection of the "bureaucratic" approach, based on the "power" identifier, is the application of native attitudes in managerial changes and the disintegration of administrative institutions. The reflection of the "technocratic" approach based on the "wealth" identifier, is taking credit and budget allocation to the infrastructure of Mamasani's geographical space.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technocracy
  • Bureaucracy
  • Charisma
  • Members of the Islamic Council
  • Mamasani city
 حبیبی­فهلیانی، حسن (1384). اثرهای پیش از تاریخ، و دوران تاریخی و مشاهیر ممسنی. شیراز: انتشارات بنیاد فارس­شناسی.
حسینی، سید محمدحسین (1400). دگرگونی­های اجتماعی سکونتگاه گچگران. مشهد: انتشارات ارسطو. 
رحمانی، زواره (1393). 8 آذر 1359 ممسنی؛ نقد و روایت. فراسو، 7(23-24).
رحمت­الهی، حسین (1382). مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر. اندیشه­های حقوقی، 1(4).
رومینا، ابراهیم؛ صادقی، وحید (1394). بررسی تأثیر طایفه­گرایی بر الگوی رأی­دهی، مطالعه موردی شهرستان نورآباد ممسنی. ژئوپلیتیک، 11(4).
زرقانی، هادی؛ صادقی، وحید؛ حسینی، سید محمدحسین (1398). تبیین رابطه طایفه‌گرایی و مرزبندی اجتماعی - سیاسی نمونه­پژوهی: شهرستان ممسنی. آمایش سیاسی فضا، 1(4).
سجاسی­قیداری، حمداله؛ پورطاهری، مهدی؛ صادقی، وحید؛ حسینی، سید محمدحسین (1395). تحلیل رابطه طایفه­گرایی اجتماعات محلی با توسعه سیاسی در شرایط انتخاباتی. جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، 14(1).
فولادیان، مجید (1398). صورت­بندی جامعه­شناختی تئوری کاریزمای وبر. جامعه­شناسی ایران، 20(3).
فولادیان، مجید؛ جلایی­پور، حمیدرضا (1395). مقایسه سلطه فرهمندانه و سلطه کاریزماتیک با اتکاء به آراء وبر: ایضاح یک خلط مفهومی. مطالعات میان­رشته­ای در علوم انسانی، 8(3).
کاویانی­راد، مراد، صادقی، وحید؛ حسینی، سید محمدحسین (1400). تبیین ژئوپلیتیکی روابط طوایف در حوزه انتخابیه ممسنی. ژئوپلیتیک، 17(1).
مشاهده میدانی نگارندگان (1389). خدمات­رسانی زیرساختی عبدالرضا مرادی نماینده هشتمین دوره حوزه انتخابیه ممسنی به شهرستان. شهرستان ممسنی و رستم.
مشاهده میدانی نگارندگان (1397). خدمات­رسانی زیرساختی مسعود گودرزی نماینده دهمین دوره حوزه انتخابیه ممسنی به شهرستان. شهرستان ممسنی و رستم.
مشاهده میدانی نگارندگان (1400). خدمات­رسانی زیرساختی مجید انصاری نماینده یازدهمین دوره حوزه انتخابیه ممسنی به شهرستان. شهرستان ممسنی و رستم.
 مصاحبه با آگاهان محلی شهرستان ممسنی (1400). انتصابات طایفه­ای در اداره آموزش و پرورش فرمانداری ممسنی. شهرستان ممسنی، اداره آموزش و پرورش.
میرزایی­تبار، میثم؛ صادقی، وحید؛ حسینی، سید محمدحسین (1394). تبیین رابطه فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی، مطالعه موردی: شهرستان ممسنی. دانش سیاسی، 11(2).
 نوری، مختار؛ توسلی­رکن­آبادی، مجید (1396). بررسی تطبیقی اندیشه­های هابز، لاک و راولز در پرتو موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی. پژوهش سیاست نظری، 9(22).
 
 
 
Adler, P.S. )1999(. Building better bureaucracies. Academy of Management Executive, 13(1).
Cook, V.M. (2004). Revising the bureaucratic ideal: the new left and the new public administration, dissertation for the degree of master of public administration. faculty of the department of political science, Kutztown university of Pennsylvania.
 Deflem, M. )2000(. Bureaucratization and social control: Historical foundations of international police cooperation. Law & Society Review, 34(3).
Greg, Ch. & Williams, D.W. (2007). How Political Support Influences Red Tape through Developmental Culture. Policy Studies Journal, 35(3).
Jackson, M. (2005). The eighteenth century antecedents of bureaucracy, the Cameralists. Management Decision, 43(10).
 Kotnis, B. (2004). Enabling bureaucracies in education: A case study of formalization in an urben district and schools. Dissertation for the degree of doctoral philosophy, Faculty of the graduate school of the state university of New York at Buffalo.
Marsden, P.V., Cook C.R. & Knoke, D. (1994). Measuring Organizational Structures and Environments. The American Behavioral Scientist, 37(7).