مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که آیت‌الله مصباح یزدی در نوع ارتباطی که با وضعیت اجتماعی و فکری (داخلی و خارجی) برقرار نمودند، توانستند مباحث مربوط به هدف از آفرینش هستی، انسان، نیاز به حکومت، قانون، قانون‌گذار و شرایط آن، مجری قانون و شرایط آن و همچنین ارتباط بین اخلاق و حقوق با اندیشه سیاسی را مطرح نمایند و بدین طریق، نظریه مدنظرشان را درباره مشروعیت حکومت و منشاء آن تدوین کنند. آیت‌الله مصباح یزدی درباره ملاک مشروعیت حکومت، به نظریه مرجعیت امر الهی اشاره می‌کنند. ایشان معتقدند همه کسانی که وجود خدا را باور دارند، خدا را مالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی بر مردم) می‌دانند و اگر خدا آفریدگار انسان‌هاست، چرا حق دستوردادن و حکم‌کردن نداشته باشد. ایشان به استناد ادله عقلی و نقلی، بر نصب ولی فقیه و مشروعیت الهی وی در زمان غیبت امام معصوم تأکید می‌ورزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legitimacy of the Islamic Government in the Political Thought of Allameh Mesbah Yazdi

نویسنده [English]

  • Ali Roshani
M.Sc., Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to study the legitimacy of the Islamic government in the political thought of Allameh Mesbah Yazdi. The research method was descriptive-analytical. The results showed that Ayatollah Mesbah Yazdi in the type of relationship he established with the social and intellectual situation (internal and external), was able to discuss issues related to the purpose of creation, man, the need for government, law, legislator and its conditions, the law enforcer and its conditions, as well as the relationship between ethics and law and political thought. In this way, he was able to formulate his theory of the legitimacy of government and its origin. Ayatollah Mesbah Yazdi refers to the theory of the authority of the divine order regarding the criterion of the legitimacy of the government. He believes that all those who believe in the existence of God consider God to be the owner and sultan (with the evolutionary dominion over the people), and if God is the creator of human beings, why does he not have the right to rule and judge? Based on rational and narrative arguments, he emphasizes the appointment of the Supreme Leader and his divine legitimacy during the absence of the Imam Masoom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimacy
  • Islamic Government
  • Divine Legitimacy
  • Allameh Mesbah Yazdi
  • Velayat-e Faqih
قرآن کریم.
ابوالحمد، عبدالحمید (1353). مبانی سیاست. تهران: توس.
بشیریه، حسین (1386). جامعه‌شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی. تهران: نشر نی.
دوگان، ماتیه (1374). سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد. اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 10(1-2).
ژولین، فروند (1368). جامعه‌شناسی ماکس وبر. ترجمه‌ عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: رایزن.
حاتمی، محمدرضا (1384). مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه‌ سیاسی شیعه. تهران: مجد.
سروش، محمد (1378). دین و دولت در اندیشه اسلامی. قم: بوستان کتاب.
عالم، عبدالرحمان (1380). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی، چاپ هشتم.
مصباح یزدی، محمدتقی (1380). نظریه حقوقی اسلام. قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی.
مصباح یزدی، محمدتقی  (1365). نظریه ولایت فقیه. قم: انتشارات موسسه امام خمینی، چاپ بیست و سوم.
مصباح یزدی، محمدتقی (1385). پرسش‌ها و پاسخ‌ها. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مصباح یزدی، محمدتقی (1386). پرسش‌ها و پاسخ‌ها. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مصباح یزدی، محمدتقی (1377). حکومت و مشروعیت. کتاب نقد، شماره7.
نوروزی، محمدجواد (1379). نظام سیاسی اسلام. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
وینسنت، اندرو‌ (1372). نظریه‌های دولت. ترجمه‌ حسین بشیریه. تهران: نی.
هانتینگتون، ساموئل (1374). اقتدارگرایی و زوال مشروعیت. فرهنگ و توسعه، شماره19.