عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ عاملی در موازنه نرم در روابط با آمریکا

نویسندگان

1 استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه تهران

چکیده


نوشتار حاضر بر آن است که ظهور و تکامل سازمان همکاری شانگهای به طور بالقوه یک اقدام موازنه بخش در واکنش به یک جانبه گرایی ایالات متحده آمریکا است، موازنه شدید در نظام تک قطبی مشکل است و خطر بالایی دارد، به همین دلیل دولت‌ها بیشتر در صدد شکل‌گیری یک موازنه نرم‌تر می‌باشند. از این نظر، سازمان شانگهای به عنوان ابزاری دیده می‌شود که روسیه با (همکاری چین) در پی ایجاد موازنه در برابر ایالات متحده می‌باشد. همچنین این نوشتار بازی دوگانه روسیه در زمینه عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای را نیز بررسی می‌کند. در واقع طرح عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای و انعطاف نسبی سیاست روسیه در قبال این درخواست به نگرانی روسیه از همراهی ایران با غرب نسبت داده می‌شود؛ به این خاطر که در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتواند روابطی سازنده و مبتنی بر احترام متقابل در روابط بین خود و کشورهای غربی به ویژه آمریکا را سامان دهد، آنگاه روس‌ها ناچار خواهند شد ملاحظات بیشتری در تامین منافع جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's Membership in SCO, A Factor in Soft Balance in Relationships with the U.S.

نویسندگان [English]

  • Nasrin mosaffa 1
  • hossein delavar 2
1 Professor in International Relations,University of Tehran
2 Master in international Relations, University of Tehran
چکیده [English]

This article discusses the emergence and evolution of Shanghai Cooperation Organization which is potentially a balancing measure in reaction to the Unilateralism of the United States. Severe balancing in Unipolar systems is considered to be a highly dangerous problem. Therefore, governments mostly seek to form a softer balance. In this respect, Shanghai Cooperation Organization is seen as a tool utilized by Russia ( with the cooperation of China) to bring balance against the United States. Moreover, this paper evaluates the dual game of Russia regarding Iran permanent membership in the Shanghai Cooperation Organization. Actually, the proposal of Iran`s permanent membership in SCO is attributed to Russia's concern with regard to Iran's cooperation with the  United states. This is all due to the fact that if Islamic Republic can develop a constructive relationship based on mutual respect with the western countries, Russia will have to devote more attention to the Interests of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "United States of America"
  • "Russia"
  • "SCO"
  • "Iran permanent membership"
  • "soft balance"