جایگاه ایران در روند همگرایی آسیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روابط یین الملل-دانشگاه اصفهان

چکیده

اشتراکات تاریخی - فرهنگی همراه با موقعیت جغرافیایی مشابه از یک سو و وجود دغدغه های امنیتی مشابه در منطقه آسیا ، کشورها ی این منطقه را به ایجاد یک گفتمان مشترک در قالب همگرایی آسیایی سوق می دهد. باتوجه به روند شکل گیری همگرایی آسیایی و مزایا و فرصت هایی که برای کشورهای این قاره کهن ایجاد می کند لزوم توجه به مزایایی که ارتباط با قدرت های بزرگ آسیایی در راستای روند شکل گیری همگرایی و همبستگی آسیایی برای ایران به دنبال دارد، مهم جلوه می کند. با توجه به ضرورت پرداختن به این موضوع این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که موقعیت ایران در منطقه چه تاثیری بر همگرایی و همبستگی آسیایی دارد ؟ در این پژوهش سعی شده است براساس نظریه " مجموعه امنیتی منطقه ای " باری بوزان (مکتب کپنهاک ) به تاثیر نقش و جایگاه ایران با تاکید بر موقعیت ژئواستراتژیک آن در منطقه در شکل دهی به این همگرایی پرداخته شود و مزایا و فرصت های ایران را درقالب الگو گیری از مدل آسیایی ، هویت مشترک آسیایی ، اتحادیه سیاسی- امنیتی و... بررسی شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's Position in the Asian Integration Process

نویسنده [English]

  • Monireh Akhavan
Ph.D. Student in International Relations-University of Isfahan
چکیده [English]

Sharing common historical - cultural and geographical position and the same security concerns in Asia, countries in the region try to create a common discourse in Asian integration. According to the formation of Asian integration and the benefits and opportunities that are created for the countries of the old continent pay attention to the benefits of relations with the major powers in Asia in this process seem important to follow . The question in this paper is that What is Iran's position on Asian integration and solidarity? In this study, according to the “Regional Security Complex Theory” the role of Iran in the region and its geostrategic position on shaping the integration and Iran's Benefits and opportunities have examined by considering  the form of an Asian model , Asian common identity, security and political union. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asian integration
  • geo-strategic location
  • energy resource
  • Eurasian Union